begrippenlijst

vakjargon uitgelegd

Begrippenlijst

Aanhouden
Uitstel van de behandeling of beslissing van de rechter.

Aanzegging
Aanzeggen van een arbeidsovereenkomst is het (uiterlijk 1 maand voor einde arbeidsovereenkomst) schriftelijk bekend maken aan een werknemer of de arbeidsovereenkomst wel of niet verlengd wordt, en zo ja, onder welke voorwaarden.

Appèl
Ook wel: Hoger beroep. Dit betekent dat wanneer je het niet eens bent met een uitspraak van een rechter je een nieuwe uitspraak kan vragen van een hogere rechter (het Gerechtshof).

Appellant
Degene die in hoger beroep gaat en geïntimeerde (persoon die bij dagvaarding wordt opgeroepen) roept om bij het Gerechtshof te verschijnen.

Arrest
Uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad.

Belanghebbende
Iemand die betrokken is bij een procedure en daar belang bij heeft.

Beschikking
Een rechterlijke uitspraak welke volgt na het indienen van een verzoekschrift. Indien er een dagvaarding wordt ingediend bij de rechtbank heet de rechterlijke uitspraak een vonnis.

Betekening
Uitreiking van gerechtelijke stukken door gerechtsdeurwaarder.

Bewijslast
Verplichting om bewijs te leveren.

Bodemprocedure
De normale civiele procedure bij de rechtbank. Hierdoor wordt er een onderscheid gemaakt met een kort geding.

Buitengerechtelijke kosten
Kosten die een partij maakt om een vordering te kunnen innen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen.

Cassatie
In beroep gaan bij de Hoge Raad omdat je het niet eens bent met de uitspraak van het Gerechtshof.

Comparitie
Een zitting bij de rechtbank.

 1. Dagvaarding à door eiser
 2. Conclusie van antwoord  à door gedaagde
 3. (Comparitie) à eiser, gedaagde en rechter
 4. Conclusie van repliek à door eiser
 5. Conclusie van dupliek à door gedaagde
 6. Vonnis à door rechter

Conclusie van antwoord
Schriftelijk verweer van gedaagde tegen vordering van eiser in een dagvaardingsprocedure.

 1. Dagvaarding à door eiser
 2. Conclusie van antwoord  à door gedaagde
 3. (Comparitie) à eiser, gedaagde en rechter
 4. Conclusie van repliek à door eiser
 5. Conclusie van dupliek à door gedaagde
 6. Vonnis à door rechter

Concurrentiebeding
Een bepaling in een overeenkomst waarbij een partij zich verplicht de andere partij geen concurrentie aan te doen.

Conventie (eis)
Eis die middels een dagvaarding  wordt ingediend.

Conservatoir beslag
Beslag op goederen nadat een rechter toestemming hiervoor heeft gegeven. Dit is een voorlopige uitspraak totdat er een uitspraak is gedaan over het geschil.

Dagvaarding
Instellen van een vordering en een oproep om bij de rechtbank te verschijnen.

 1. Dagvaarding à door eiser
 2. Conclusie van antwoord  à door gedaagde
 3. (Comparitie) à eiser, gedaagde en rechter
 4. Conclusie van repliek à door eiser
 5. Conclusie van dupliek à door gedaagde
 6. Vonnis à door rechter

Dupliek
Antwoord op een conclusie van repliek die door eiser is ingediend in een dagvaardingsprocedure.

 1. Dagvaarding à door eiser
 2. Conclusie van antwoord  à door gedaagde
 3. (Comparitie) à eiser, gedaagde en rechter
 4. Conclusie van repliek à door eiser
 5. Conclusie van dupliek à door gedaagde
 6. Vonnis à door rechter

Eiser
Degene die een vordering instelt in een gerechtelijke dagvaardingsprocedure. De eiser stelt een vordering tegen gedaagde in.

Enquête
Een getuigenverhoor bij de rechtbank.

Exploot
Officieel stuk wat alleen door een gerechtsdeurwaarder kan worden uitgebracht. Bijvoorbeeld een dagvaarding.

Gedaagde
Degene tegen wie een vordering wordt ingesteld in een gerechtelijke dagvaardingsprocedure. De eiser stelt een vordering tegen gedaagde in.

Geïntimeerde
Degene die in hoger beroep wordt opgeroepen door appellant (degene die in hoger beroep gaat).

Geldelijk belang
Het bedrag waar het geschil om gaat.

Gerechtshof
Het Gerecht dat zaken in hoger beroep behandelt.

Grief
Bezwaar dat in hoger beroep wordt aangevoerd

Griffie
Administratieve afdeling bij de rechterlijke instanties.

Griffier
Degene die tijdens een zitting aantekeningen/proces-verbaal opmaakt en de rechter ondersteunt tijdens de zitting.

Griffierecht
Het bedrag dat aan de rechterlijke instanties moet worden betaald om een procedure te starten.

Hoge raad
Hoogste rechterlijke instantie in Nederland. De Hoge Raad geeft een oordeel of een lagere rechter bij zijn beslissing het recht goed heeft toegepast. De Hoge Raad stelt niet nogmaals de feiten vast.

 1. Rechtbank (kantonrechter, voorzieningenrechter, rechter)
 2. Gerechtshof
 3. Hoge Raad

Hoger beroep
Wanneer je het niet eens bent met de uitspraak van een rechter kun je in hoger beroep om de zaak nogmaals te laten toetsen door een hogere rechter.

Immateriële schade
Schade veroorzaakt door verdriet, smart of geestelijk gemis. Deze schade is niet meteen in geld uit te drukken.

Insolventie
Staat waarin een persoon of onderneming zich bevindt wanneer hij niet in staat is zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Jurisprudentie
Uitspraken van rechters. Jurisprudentie vormt een richtlijn voor rechters bij latere, soortgelijke gevallen.

Juridisch loket
Bij het juridisch loket kan iedere burger terecht voor gratis juridisch advies. Het juridisch loket is ingesteld door de overheid en is een onafhankelijke organisatie.

Kantonrechter
Kantonrechters behandelen arbeidszaken, huurzaken, strafzaken en zaken met een vordering onder de € 25.000,-. 

Kantonrechtersformule
Een formule op basis waarvan kantonrechter voorheen de vergoeding berekenden bij een ontslag van een werknemer. Sinds 1 juli 2015 mag er geen gebruik meer worden gemaakt van deze kantonrechtersformule, maar is daar de transitievergoeding voor in de plaats gekomen.

Kort geding
Dit is een procedure om snel een uitspraak van een rechter te krijgen wanneer er sprake is van een spoedeisend belang. Dit is een voorlopige uitspraak.

Materiele schade
Schade die in geld is uit te drukken.

Mediation
Dit is een methode om een geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechter.

Niet-ontvankelijk
Dit dient beoordeeld te worden door een rechter. Een zaak is niet-ontvankelijk wanneer er niet voldaan is aan de formele vereisten die de wet bepaalt.

Onderbewindstelling
Wanneer een persoon niet meer in staat is om zorg te dragen voor zijn goederenbeheer.

Primaire vordering
De eerste vordering/verzoek. Dit is de vordering welke het belangrijkste is. Hierna volgt de subsidiaire vordering.

Proceskosten
Griffierecht en kosten welke gemaakt zijn voor juridische bijstand.

Proceskosten veroordeling
Het bedrag dat de verliezende partij moet betalen aan de winnende partij ter compensatie voor het griffierecht en juridische bijstand.

Proces-verbaal
Schriftelijk verslag van wat er tijdens de zitting is besproken.

Proeftijd
In een arbeidsovereenkomst mag een proeftijd voor één of twee maanden worden afgesproken. Tijdens de proeftijd kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst op ieder moment en zonder reden opzeggen. Indien de werknemer een arbeidsovereenkomst voor 6 maanden of korter heeft mag er geen proeftijd afgesproken worden.

Pro forma zitting
Dit is een zitting waar er geen inhoudelijke behandeling plaatsvindt. Dat kan wanneer er binnen een bepaalde tijd een zitting moet zijn geweest of indien partijen formeel een zittingen willen terwijl ze al overeenstemming hebben bereikt. Vaak willen partijen dan dat afspraken door de rechtbank worden vastgelegd.

Raad voor rechtsbijstand
Instantie die bepaalt of iemand in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Reconventie (eis)
Tegeneis die bij een conclusie van antwoord/verweerschrift wordt ingediend.

Rekest
Dit is een verzoekschrift.

Relatiebeding
Een relatiebeding beperkt een werknemer om tijdens en na einde dienstverband om relaties van de werkgever te benaderen danwel mee te nemen naar een volgende werkgever/eigen onderneming.

Repliek
Een conclusie van repliek die door eiser is ingediend in een dagvaardingsprocedure

 1. Dagvaarding à door eiser
 2. Conclusie van antwoord  à door gedaagde
 3. (Comparitie) à eiser, gedaagde en rechter
 4. Conclusie van repliek à door eiser
 5. Conclusie van dupliek à door gedaagde
 6. Vonnis à door rechter

Rol
Een lijst van zaken die op een zitting wordt behandeld en waarbij wordt aangegeven welke stukken uitgewisseld moeten worden tussen partijen.

Rolzitting
Zitting waarbij procedurele beslissingen worden genomen.

Schikking
Overeenkomst tussen partijen waarbij partijen onderling een geschil hebben opgelost.

Subsidiaire vordering
De tweede vordering/verzoek. Dit is de vordering welke na de primaire vordering het belangrijkste is. Hierna volgt de meer subsidiaire vordering.

Surseance van betaling
Het opschorten van de betalingsverplichting van een schuldenaar. Surseance van betaling moet uitgesproken worden door de rechter.

Tenuitvoerlegging
Uitvoeren (met behulp van een deurwaarder) van een uitspraak.

Toevoeging
Beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand waarmee aan iemand een advocaat kan worden toegewezen in een juridisch geschil. Een toevoeging wordt toegewezen indien degene die juridische bijstand nodig heeft onvoldoende financiële middelen heeft om juridische bijstand te betalen.

Transitievergoeding
Een transitievergoeding is een vergoeding waar iedere werknemer recht op heeft die minstens twee jaar in dienst is en wordt ontslagen op initiatief van de werkgever. De werkgever moet deze transitievergoeding  betalen. De transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Ook kent de transitievergoeding een maximum van € 76.000,-.

Tussenvonnis
Uitspraak waarbij de rechter nog geen eindbeslissing heeft genomen. De rechter kan in een tussenvonnis een bewijsopdracht aan één van de partijen geven of bevelen dat er een onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijke partij.

Uitvoerbaar bij voorraad
Mogelijkheid om een uitspraak onmiddellijk uit te kunnen voeren wanneer de zaak nog niet is afgedaan.

Verstek
Niet verschijnen van de gedaagde.

Verstekvonnis
Uitspraak van de rechter wanneer de gedaagde niet verschenen is in de procedure.

Verweerder
Tegenpartij van de verzoeker in een verzoekschriftprocedure. Een ontbinding van een arbeidsovereenkomst moet bij de rechtbank ingediend worden middels een verzoekschrift.

Verzoeker
Indiener van een verzoekschrift. Een ontbinding van een arbeidsovereenkomst moet bij de rechtbank ingediend worden middels een verzoekschrift.

Verzet
Indien er een verstekvonnis is gewezen (uitspraak waarbij gedaagde niet in de procedure is verschenen), kan de gedaagde in verzet komen om alsnog verweer te voeren.

Vonnis
Een uitspraak van een rechter in een dagvaardingsprocedure

Vrijwaring
Een gedaagde kan in een gerechtelijke procedure een derde partij bij het geschil betrekken wanneer hij van mening is dat de vordering op de derde verhaald kan worden.