Coronavirus (COVID19)

waar kunnen wij u bij helpen?

Intelligente lock down maakt ondernemen lastig

De Coronapandemie heeft geleid tot verstrekkende maatregelen (intelligente lock down) met als doel verspreiding van het virus tegen te gaan en te controleren. Maatregelen welke het ondernemen soms onmogelijk of in ieder geval lastig maken.

Na een wekenlang mediabombardement van statistieken en doomscenario’s vanwege Corona poppen inmiddels gelukkig ook positieve berichten op over het dalende aantal opnames op de IC’s en het versoepelen van de beperkende maatregelen. Daarnaast vult het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de financiële ondersteuning voor ondernemers verder aan én worden de voorwaarden van regelingen vereenvoudigd.
 

Herpakken en beperken schade

De focus van de meeste ondernemers zal gericht zijn op het herpakken en beperken van economische schade. De in het vooruitzicht gestelde versoepeling van de maatregelen geven daarbij een extra boost. Ondernemers worden daarbij met een aantal juridische vragen of vraagstukken geconfronteerd.
 

Juridische vragen door coronavirus

Als deze crisis voor uw onderneming negatieve gevolgen heeft, of zijn te voorzien, dan is het raadzaam om daar actief op in te spelen. Niet enkel kostenbesparingen maar ook groei van omzet (of beperking van krimp van omzet) kunnen u door deze crisis slepen. reijnders advocaten is daarbij uw gesprekspartner, onder meer voor de volgende vragen waar u als ondernemer mee zit:

 • Mag ik snijden in de arbeidsvoorwaarden van mijn medewerkers zodat ik de kosten kan drukken? Als dat zo is, hoe pak ik dat aan?
 • Mag ik mijn medewerkers verplicht vakantiedagen op laten nemen?
 • Wat betekent het Coronavirus voor mijn lopende commerciële contracten?
 • Kan ik met succes een beroep doen op overmacht?
 • Welke regelingen van de overheid zijn er te benutten? Hoe werken deze regelingen? Wat is de impact van een dergelijke regeling voor mijn onderneming en hoe maak ik aanspraak op een regeling?
 • Kan ik overeenkomsten beëindigen zonder aanvullende kosten? Hoe pak ik dat aan richting mijn contractspartij?
 • Hoe ga ik om met ongeduldige schuldeisers? Kan ik deze verplichten om geduld te hebben?
 • Kan ik een crediteurenakkoord aanbieden en hoe dwing ik af dat schuldeisers akkoord gaan met een regeling?
 • Wat moet ik doen als ik mijn belastingen niet meer kan betalen?
 • Wat moet ik doen als ik voorzie dat ik deze crisis niet kan overleven en een faillissement niet is te voorkomen?
 • Ben ik als bestuurder / DGA aansprakelijk te houden voor schulden?
   

Rekening houden met Corona

Mocht u het geluk hebben om de gevolgen van deze crisis niet direct in uw resultaten te merken, dan is het nog altijd raadzaam om actief in te spelen op de gevolgen van de crisis voor uw stakeholders (medewerkers, klanten, leveranciers):

 • Hoe stel ik mij op richting schuldenaren die door de crisis niet in staat zijn om te voldoen aan de betalingsverplichtingen jegens mijn onderneming? Hoe wil ik als onderneming bekend staan en welke rol kan ik als ondernemer spelen in deze crisis?
 • Wat zijn de juridische gevolgen van wanbetaling door de corona-crisis? Hoe zit het met overmacht?
   

Wij helpen u graag

Coronacrisis: uitdagingen aangaan en verantwoordelijkheid nemen

De Coronacrisis biedt voor ondernemers in het bijzonder vele uitdagingen. Hoewel onze premier benadrukt dat "wij" met 17 miljoen mensen tezamen het virus het hoofd moeten bieden, zal hij vast ook bedoeld hebben dat ondernemers in het bijzonder hun steentje bij moeten kunnen dragen. reijnders advocaten doet dat in ieder geval graag en stelt zich - nog meer dan normaal - op als de vraagbaak voor ondernemend Nederland. Het vertrekpunt daarbij is dat vragen vrij staat en wij graag onze kennis met u delen.

Zo kan het ook!

Juridische vragen als gevolg van de corona pandemie?

Door gebruik te maken van ons initiatief komt niet (automatisch) een cliënt relatie met reijnders advocaten tot stand. Wij gaan als vanzelfsprekend zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

vraag & antwoord

Pas op met het snel/impulsief ontslaan van een werknemer. Het is belangrijk dat wanneer je een werknemer wilt ontslaan dat je dit goed voorbereid en een dossier opbouwt. Vooral kleine ondernemers zonder personeelsfunctionarissen maken hier vaak fouten. Voorkom dus extra kosten en frustraties.

U kunt een werknemer ontslaan indien er sprake is van één van de ontslaggronden zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Afhankelijk van de ontslaggrond wordt de ontslagroute bepaald. Welke kosten en regels hieraan verbonden zijn is afhankelijk van het soort arbeidscontract en de reden van het ontslag. 

Ontslaggronden:

 • Bedrijfseconomische redenen
 • Reorganisatie
 • Langdurige ziekte (minimaal 2 jaar)
 • Frequent ziekteverzuim met onaanvaardbare gevolgen
 • Disfunctioneren
 • Verwijtbaar handelen van de werknemer
 • Gewetensbezwaren
 • Verstoorde arbeidsrelatie
 • Andere gronden (hier valt te denken aan detentie of ontbreken van een tewerkstellingsvergunning)
 • Ontslag op staande voet
 • Faillissement

 

Wanneer partijen afspraken met elkaar maken vloeien daaruit rechten en verplichtingen uit voort. Die rechten en verplichtingen noemt men ook wel verbintenissen. Verbintenissen kunnen onder opschortende of ontbindende voorwaarde worden aangegaan.
 

Ingeval van een opschortende voorwaarde begint de verbintenis pas te lopen als een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. Tot dat moment geldt de verbintenis (nog) niet. Een voorbeeld is het aangaan van een koopovereenkomst onder de opschortende voorwaarde dat door het bestuur van de onderneming toestemming is verleend. Wordt geen toestemming verleend voor de koopovereenkomst, dan wordt geacht de overeenkomst niet te hebben bestaan.
 

Door een ontbindende voorwaarde vervalt een verbintenis wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. De verbintenis loopt zolang die gebeurtenis niet plaatsvindt en de ontbindende voorwaarde dus nog niet is vervuld. Een bekend voorbeeld van een ontbindende voorwaarde is het financieringsvoorbehoud. Men koopt een huis onder voorbehoud dat de financiering gerealiseerd wordt. Lukt dat niet, dan vervalt de koopovereenkomst. De koopovereenkomst heeft dan wel bestaan.
 

Door vervulling van een ontbindende voorwaarde ontstaat een ongedaanmakingsverbintenis. Alles moet worden teruggedraaid naar de situatie van voor het sluiten van de overeenkomst. Reeds verrichte prestaties moeten dus ongedaan worden gemaakt. 

Wanneer een debiteur niet kan of wil betalen en de verschillende niet-juridische stappen zijn genomen (herinnering, aanmaning, etc.) kan de vordering ten overstaan van de rechter afgedwongen worden. Dit kan in een zogenaamde bodemprocedure. Een dergelijke (zorgvuldige) procedure heeft als nadeel dat de doorlooptijd aanzienlijk is en de kosten substantieel.

Als er toch een bodemprocedure noodzakelijk is (o.a. vanwege complexiteit vordering en/of verweer van debiteur) kan het verstandig zijn voorafgaand conservatoir beslag te leggen op de bezittingen van de debiteur. Een advocaat kan voor u verlof vragen bij een rechter, waarna de deurwaarder beslag kan leggen op de goederen. Dit kan gebeuren zonder dat de debiteur hierover geïnformeerd hoeft te worden.

Hierna kunt u binnen 14 dagen de bodemprocedure starten waarin u eist dat de vordering wordt toegewezen, en de debiteur redenen aan kan voeren waarom dit niet zou moeten. Het conservatoir beslag dient op dit moment als een soort ‘verzekering’. Als de bodemprocedure positief afloopt, kan er ook daadwerkelijk verhaald worden op de debiteur.

Door het verrassingseffect is het conservatoir beslag erg effectief. Niet alleen als ‘verzekering’, maar ook komt het in de praktijk vaker voor dat plotseling overleg met de debiteur toch mogelijk blijkt. Immers wanneer een debiteur opeens niet meer bij zijn rekening kan, zal dit hem sneller overtuigen om actie te ondernemen.

Er moet wel met beleid met conservatoir beslag omgegaan worden, omdat bij een afgewezen vordering de schade geleden door de debiteur voor de rekening van de crediteur komt.

Een alternatief is het zogenaamde ‘incasso kort geding’. Wanneer de vordering duidelijk is en er geen noemenswaardig verweer bekend (of voorstelbaar) is en aannemelijk gemaakt kan worden dat er een spoedeisend belang bestaat dat er betaling op de vordering volgt, kan binnen enkele weken een mondelinge behandeling (zitting) in kort geding plaatsvinden. Wanneer het meezit ligt er binnen 6 weken na dagvaarding een toewijzend vonnis. 

Indien je hebt gewerkt, heb je recht op loon. In de arbeidsovereenkomst of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staat waarschijnlijk het moment genoemd waarop de werkgever het loon dient uit te betalen.

Stuur een e-mail aan je werkgever en geef aan dat je nog geen loon hebt ontvangen en vraag wat hier de reden voor is. Indien je werkgever hier niet op reageert is het verstandig om een aangetekende brief te sturen met nogmaals het verzoek om het loon te betalen. Wij kunnen je helpen met het opstellen van een brief waarin we het loon vorderen.