rechtspersonen & vennootschapsrecht

wat is de beste keuze?

Wanneer u een nieuwe onderneming wilt starten of twijfelt over de bestaande rechtsvorm van uw onderneming (bijvoorbeeld doordat er veranderingen plaats vinden), dan kunnen wij u adviseren. Slim advies kan u veel tijd en geld besparen. reijnders advocaten weet waar u op moet letten en welke vorm in uw ondernemingssituatie en met uw wensen het meest geschikt is.

Belangrijk om te weten wanneer u een ondernemingsvorm kiest is het verschil tussen:

 • een onderneming met een rechtspersoon (na kapitaalinbrengst is de rechtspersoon aansprakelijk)
 • een onderneming met een natuurlijk persoon (u bent zelf of samen met anderen aansprakelijk voor de schulden

 

vraag & antwoord

Wanneer een ondernemer kansen ziet, wil hij deze vanzelfsprekend graag benutten. Vaak is daarvoor financiering nodig. Bijvoorbeeld voorraadfinanciering en financiering ten behoeve van een nieuw aan te schaffen efficiëntere machine. Uw bank zal op basis van bancaire financieringsnormen uw financieringsverzoek beoordelen.  Belangrijk daarbij is dat de bank voldoende zekerheid krijgt dat het aan u te lenen bedrag terug betaald wordt. De onderliggende waarde van de aan de bank veelal te verpanden inventaris, machines en debiteurenvorderingen worden op voorzichtige percentages ingeschat.

Leasing als financieringsvorm biedt als grote voordeel dat de financierder, de leasemaatschappij, veelal bereid is een substantieel groter percentage (tot 100%) van de specifiek door u gewenste asset, machine, te financieren dan de bank. Logisch, indien u beseft dat bij de leasemaatschappij specifieke kennis aanwezig is omtrent verschillende machines en andere roerende zaken en grip heeft op de waardeontwikkeling (2e hands) en het onderhoud.

Factoring biedt als grote voordeel dat u niet 60-90 dagen of langer op uw debiteuren hoeft te wachten. Factoring biedt de mogelijkheid van bevoorschotting op uw debiteurenvorderingen tot 100%. U maakt aldus uw debiteurenportefeuille liquide en beschikt dus eerder over geld om bijvoorbeeld nieuwe voorraad te kunnen kopen. Bij factoring ‘verkoopt’ u als het ware uw vordering op een debiteur aan een gespecialiseerd factoringbedrijf voor een bedrag dat net iets minder is dan de vordering. Hierdoor wordt de vordering aan u direct voldaan, en verhaalt het bedrijf de vordering weer bij uw oorspronkelijke debiteur. De voordelen hiervan zijn duidelijk: u hoeft niet onnodig lang op uw geld te wachten. Een nadeel is dat u in ruil voor het afdekken van het risico op wanbetaling van uw debiteur, niet het volledige bedrag betaald krijgt. Ook zijn niet alle debiteurenvorderingen en portefeuilles geschikt voor factoring.

Van oudsher was de B.V. geen populaire keuze onder startende ondernemers vanwege de strenge eisen die werden gesteld aan de oprichting hiervan. Dit is sinds 2012 veranderd met een wetswijziging die ook wel ‘de Flex-BV’ wordt genoemd.

Door deze wetswijziging zijn de strenge eisen behoorlijk versoepeld.

 • Het startkapitaal is verlaagd van € 18.000,- naar € 0,01.
 • Een bank- en accountantsverklaring zijn niet meer verplicht.
 • U kunt de statuten grotendeels zelf inrichten, met als minimum vereisten: naam van het bedrijf, plaats van vestiging, doel van bedrijf, aandelenkapitaal, regeling voor  directeuren en commissarissen die wegvallen (bijv. door ziekte of door schorsing).
 • U kunt restricties aanbrengen in de overdracht van aandelen. De regeling dat de aandelen eerst aangeboden moeten worden aan de andere aandeelhouders als een aandeelhouder uit de BV stapt, is opgeheven.
 • Aandelen kunnen worden uitgegeven zonder stemrecht of zonder recht op dividend.
 • Ook als uw B.V. al eerder is opgericht kunt u alsnog de statuten gemakkelijk wijzigen.
 • Besluiten kunnen worden genomen zonder dat hier een algemene ledenvergadering voor gehouden dient te worden.

Waar moet ik dan wel rekening mee houden?

 • U moet nog wel een notariële akte hebben als bewijs van het oprichten van de B.V.
 • Met het wegvallen van het startkapitaal zijn andere regels opgenomen die de crediteuren beschermen.
 • Bij onzorgvuldig handelen kunt u alsnog privé aansprakelijk gehouden worden.
 • Er is een verbod op het uitkeren van dividend wanneer u voorziet dat de B.V. zijn schulden niet meer kan betalen.

Ja, dat kunnen wij. Klik hier voor de veelgebruikte begrippen in de rechtspraak. Mocht er iets niet tussen staan wat je graag wil begrijpen, mail ons dan.

 

Een levering van producten wordt meestal niet direct betaald. Om een leverancier toch zekerheid te bieden dat het te betalen bedrag voldaan wordt, kan een bankgarantie worden gesteld. De bank stelt deze bankgarantie door op de rekening van de partij, die in de toekomst dient te betalen, een bedrag te ‘bevriezen’ of kredietlimieten terug te schalen met het te betalen bedrag. Wanneer de afnemer failliet raakt of wanneer er een andere reden is waarom de afnemer niet betaalt, kan de leverancier zich beroepen op de bankgarantie om alsnog zijn geld te krijgen.

Wanneer de leverancier bij de bank onder de bankgarantie claimt, zal de bank niet de rechtsverhouding tussen afnemer en leverancier beoordelen en derhalve niet kennis nemen van eventuele discussies daaromtrent. De bank zal het geclaimde bedrag onvoorwaardelijk uitbetalen indien voldaan is aan de (eenvoudige) tekst van de bankgarantie . De afnemer kan, wanneer hij het hier niet mee eens is, een claim indienen tegen de leverancier zelf, maar niet tegen de bank.

De kosten van een bankgarantie worden meestal berekend als een percentage van de hoofdsom.

Wanneer een bankgarantie wordt gesteld voor een buitenlandse begunstigde, loopt de garantie via twee banken: een in het land van de afnemer en een in het land van de leverancier.