nieuws

van ons

Consumentenbescherming en algemene voorwaarden

Wanneer u, als verkoper, een geschil heeft over een koopovereenkomst, is het van belang om vast te stellen of sprake is van consumentenkoop. Bij consumentenkoop kan de consument zich namelijk op het consumentenrecht en de daarbij behorende bescherming beroepen.

Consumenten hebben een bijzondere positie in het recht. Zij worden namelijk ten opzichte van de professionele koper juridisch als zwakkere partij gezien.

Consumentenkoop

Er is sprake van een consumentenkoop indien aan de volgende drie  vereisten is voldaan:

  1. De koopovereenkomst moet betrekking hebben op een roerende zaak. Dit is bijvoorbeeld een auto, meubilair of een telefoon.
  2. De koper moet een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bepalend is de hoedanigheid van de koper ten aanzien van het gekochte product. Een kapper die stoelen koopt voor haar wachtruimte handelt in de uitoefening van haar beroep of bedrijf. Als zij dezelfde stoelen koopt voor haar woning handelt zij niet in de uitoefening van haar beroep of bedrijf.
  3. De verkoper moet wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Als aan alle drie deze vereisten is voldaan, heeft de consument op basis van het consumentenrecht extra bescherming. Deze extra bescherming van de zwakkere partij komt bijvoorbeeld terug bij de regels omtrent algemene voorwaarden.

Consumentenbescherming en algemene voorwaarden

De verkoper zal zijn aansprakelijkheid zo ver mogelijk willen beperken. De algemene voorwaarden die door een verkoper worden gehanteerd zijn daar veelal de aangewezen plek voor. Door de consumentenbescherming is de verkoper beperkt in de mogelijkheid om aansprakelijkheid uit te sluiten en de consument in zijn rechten te beperken. In de wet zijn bepalingen opgenomen in een zogenaamde zwarte en grijze lijst. In de zwarte lijst staan bepalingen die sowieso niet in de algemene voorwaarden mogen worden opgenomen. Bepalingen die in de grijze lijst zijn opgenomen, worden vermoed onredelijk bewarend te zijn voor de consument. Wanneer een consument een beroep doet op een bepaling uit de grijze lijst dient de verkoper te bewijzen dat de bepaling niet onredelijk bezwarend is. Onder andere het uitsluiten van de ontbindingsbevoegdheid van de consument zal als onredelijk bezwarend worden beoordeeld.

Om te voorkomen dat de verkoper geconfronteerd wordt met bepalingen die niet in overeenstemming zijn met de wet zullen de voorwaarden vooraf zorgvuldig opgesteld moeten worden. Bij reijnders advocaten kunnen wij u helpen met het opstellen dan wel controleren en/of aanpassen van algemene voorwaarden, zodat deze aansluiten bij uw bedrijfsvoering. Indien u als consument van mening bent dat u bent benadeeld door strijdige bepalingen kunnen wij u bij reijnders advocaten ook bijstaan.
 

Laat uw algemene voorwaarden door ons opstellen