nieuws

van ons

De nieuwe Wet Franchise is een feit: franchisegevers opgelet!

Wat is franchise? Franchise is een overeenkomst tussen twee partijen. De franchisegever, de grote organisatie (eigenaar van de formule), geeft de franchisenemer het recht om tegen een bepaalde vergoeding een onderneming met dezelfde handelsnaam volgens de formule te exploiteren.

Het doel van de Wet Franchise

Doel van de Wet Franchise is om de relatie tussen franchisegever en franchisenemer meer in evenwicht te brengen door (dwingend) een aantal regels voor te schrijven welke zien op:

  • de uitwisseling van informatie voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst (de precontractuele fase);
  • het tussentijds wijzigen van een lopende franchiseovereenkomst;
  • de beëindiging van de franchisesamenwerking;
  • het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemer(s).

Dwingend recht

Wat is dwingend recht? Dat zijn rechtregels waarvan niet in een contract mag worden afgeweken.

De Wet Franchise omvat dwingend recht en franchisegevers zullen voor 1 januari 2021 hun contract moeten aanpassen of ten minste (laten) reviewen. Contractuele bepalingen welke in het nadeel van de franchisenemer(s) van de Wet Franchise afwijken zijn namelijk nietig of vernietigbaar! Franchisenemers kunnen daar tot drie jaren na ondertekening een beroep op doen.

Wat houdt de Wet Franchise in?

De Wet kent een opsomming van diverse onderwerpen waarover de franchisenemer in ieder geval tijdig moet worden geïnformeerd. Ook geldt vanaf 1 januari 2021 een termijn van beraad van vier weken ingebouwd tussen het moment van ontvangst van alle relevante informatie en het moment van sluiten van de franchiseovereenkomst.

Belangrijke pijler is ook het overleg. Onder andere als opmaat voor instemming door de franchisenemers wanneer de franchisegever wijzigingen in de franchiseformule beoogt die bepaalde financiële gevolgen hebben voor een franchisenemer die de vooraf daarvoor vastgestelde drempelwaarden te boven gaan.

Na inwerkingtreding van de Wet Franchise blijven partijen vrij om te bepalen of er sprake is van goodwill op het moment dat de franchisegever de onderneming van een franchisenemer overneemt. Nieuw is dat in de franchiseovereenkomst dient te worden bepaald op welke wijze wordt vastgesteld of goodwill aanwezig is en zo ja, welke omvang deze heeft.

Voor reeds lopende franchiseovereenkomsten geldt een overgangstermijn van twee jaren voor enkele specifieke bepalingen (goodwill, non-concurrentiebeding en het instemmingsvereiste voor wijzigingen in de formule). Vanaf 1 januari 2021 nieuw te sluiten franchiseovereenkomsten moeten direct volledig voldoen aan de Wet.

Er is (naar verwachting) dus nog maar weinig tijd voordat de Wet Franchise in werking treedt. Nieuw te sluiten overeenkomsten dienen in lijn te worden gebracht met de Wet en nu al dient nagedacht te worden over hoe de reeds bestaande overeenkomsten tijdens de overgangsperiode kunnen worden aangepast daar waar het gaat over goodwill, non-concurrentie en instemming.

reijnders advocaten helpt u graag bij dit in lijn brengen van de franchiseovereenkomst met de Wet Franchise of met andere vraagstukken over franchise.

Bij vragen of voor advies kunt u contact opnemen met Jop of Patricia