nieuws

van ons

De wijzigingen in het arbeidsrecht met de komst van de Wab (4): de compensatieregeling van de transitievergoeding

In eerdere blogs heb ik u al geïnformeerd over de nieuwe ontslaggrond, de wijzigingen voor oproepcontracten en de nieuwe berekeningsmethode van de transitievergoeding. In deze blog ga ik het hebben over de compensatieregeling van de transitievergoeding. 

‘Slapende dienstverbanden’ zijn op dit moment geregeld onderwerp van discussie. Mag dit nu wel of is een werkgever verplicht het dienstverband met een langdurige zieke werknemer te beëindigen?

Wanneer een werknemer twee jaar of langer arbeidsongeschikt was, werd in het verleden in de meeste gevallen de arbeidsovereenkomst via het UWV opgezegd. Vóór de Wwz was de werkgever bij een dergelijke opzegging namelijk in beginsel geen vergoeding verschuldigd. In het huidige recht onder de Wwz is dat anders. Ook bij een opzegging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is de transitievergoeding. Dit heeft tot gevolg dat veel werkgevers ervoor kiezen het dienstverband ‘slapend’ te houden. De werknemer is nog wel in dienst, maar ontvangt geen loon meer en dus ook geen transitievergoeding.

In diverse procedures hebben rechters een oordeel gegeven over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband te beëindigen (en daarbij dus ook de transitievergoeding te betalen). Op dit moment is het wachten hoe de Hoge Raad hierover oordeelt.

De minister vond de situatie omtrent de slapende dienstverbanden ongewenst. Hij noemde het onfatsoenlijk dat werkgevers langdurige zieke werknemers in dienst hielden om aan betaling van de transitievergoeding te ontkomen, maar anderzijds toonde hij ook begrip voor de bezwaren voor extra werkgeverslasten. Dit heeft geleid tot invoering van de zogenaamde Compensatiewet op 11 juli 2018 en de Regeling compensatie transitievergoeding die op 1 april 2020 in werking gaan treden. In de Compensatiewet is een nieuw artikel toegevoegd dat bepaalt dat een werkgever onder voorwaarden de betaalde transitievergoeding voor een arbeidsongeschikte werknemer kan terugvorderen. Het doel van de compensatieregeling is bevordering van de totstandkoming van bestendige arbeidsrelaties.

Voorwaarden voor compensatie

Werkgevers komen in aanmerking voor compensatie ongeacht de wijze waarop beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt. Dus zowel bij niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, waarbij de werknemer aan het einde van de bepaalde tijd arbeidsongeschikt is, als bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wegens arbeidsongeschiktheid na het opzegverbod wordt opgezegd, ontbonden of met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

Maximering van de compensatie

De compensatie bedraagt maximaal het bedrag van de transitievergoeding dat de werkgever is verschuldigd na de wachttijd voor de WIA (104 weken). Een verlengde wachttijd vanwege een loonsanctie telt niet mee in de berekening. Het slapend houden van het dienstverband na afloop van twee jaar ziekte komt dus voor rekening van de werkgever.

De compensatie is nooit hoger dan het over de ziekteperiode doorbetaalde loon (exclusief werkgeverslasten).  Eventuele gemaakte transitie- en inzetbaarheidskosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Compensatie met terugwerkende kracht

Met terugwerkende kracht kunnen werkgevers binnen zes maanden nadat de transitievergoeding volledig is betaald compensatie vragen voor vergoedingen die op of ná 1 juli 2015 zijn betaald en waarvan het einde van de periode van twee jaar ziekte vóór 1 juli 2015 lag. De datum van afschrijving van de bankrekening van werkgever is bepalend.

De aanvraag voor compensatie van transitievergoedingen die vóór 1 april 2020 zijn betaald, moet uiterlijk 30 september 2020 bij het UWV worden ingediend.

Bedrijfsbeëindiging

In een algemene maatregel van bestuur worden nadere regels uitgewerkt voor een compensatieregeling voor de transitievergoeding voor kleine werkgevers in geval van een bedrijfsbeëindiging wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever. Deze regeling gaat in per 1 januari 2021. Compensatie kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Peter