nieuws

van ons

Evaluatie nieuw ontslagrecht

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat vorig jaar de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) in werking is getreden. Deze wet heeft het ontslagrecht drastisch veranderd. De doelstelling van minister Asscher was om het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar te maken. Het ontslagrecht zou meer gericht moeten zijn op het vinden van een nieuwe baan. Zijn deze doelstellingen gehaald of werken de nieuwe regels alleen maar averechts? De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Vereniging voor Arbeidsrecht hebben een evaluatieonderzoek uitgevoerd. Hieronder een aantal conclusies uit dit onderzoek.

Ontslagvergoedingen

Eén van de doelstellingen is volgens de respondenten gehaald, namelijk het verlagen van de ontslagvergoedingen (transitievergoeding). Dit wordt door de rechtspraak bevestigd. Uit het onderzoek blijkt dat de ontslagvergoeding (meer dan) gehalveerd is.

Wat betreft de hoogte van de additionele billijke vergoeding is het volgens het onderzoek zo dat deze ook lager is dan de gemiddeld toegekende vergoeding vóór inwerkingtreding van de WWZ. Ook wordt opgemerkt dat er steeds meer schikkingen worden getroffen onder de WWZ. In het kader van deze schikkingen wordt een aanmerkelijk lagere vergoeding toegekend. Deze vergoeding ligt namelijk tussen de transitievergoeding en de voorheen geldende neutrale kantonrechtersformule.

Ontslaggronden in de ontbindingsprocedure

Echter, een grote meerderheid van de respondenten is van mening dat de ontbindingsprocedure is bemoeilijkt. Dit wordt ook bevestigd door de rechtspraak. Vóór de WWZ werd gemiddeld 1 op de 10 ontbindingsverzoeken afgewezen, terwijl dit onder de WWZ 4 op de 10 is. Ontbinding op grond van disfunctioneren (d-grond) is de minst kansrijke ontbindingsgrond. Volgens de respondenten zou er meer behoefte zijn aan een algemene restgrond waarop ontbinding mogelijk is.

Doelstellingen WWZ

De vraag is of het ontslagstelsel eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar is geworden en of het ontslagrecht meer gericht is op het vinden van een nieuwe baan. Uit het onderzoek blijkt het volgende.

  • Het stelsel is minder kostbaar voor werkgevers geworden.
  • Daar staat tegenover dat de ‘gratis’ UWV-ontslagroute is verdwenen en in deze zaken nu ook een vergoeding betaald dient te worden. Voor sommige werkgevers is het ontslag hierdoor dus kostbaarder geworden.
  • Vaste contracten zouden makkelijker ontbonden moeten kunnen worden. Dit doel is niet bereikt doordat de ontbindingsprocedure vanwege de introductie van het limitatieve grondenstelsel is bemoeilijkt.
  • Ook is de doorstroom van flexibele contracten naar vaste contracten niet bevorderd.
  • Het ontslagrecht is volgens de respondenten niet vereenvoudigd.

 

Heeft u vragen over het nieuwe ontslagstelsel of heeft u hulp nodig bij het ontslag van een werknemer, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Een intakegesprek bij ons is gratis. Aan de hand van dit gesprek kunnen we een inschatting van de eventuele vervolgstappen voor u maken.