nieuws

van ons

Geen transitievergoeding meer bij ontslag na twee jaar ziekte?

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft elke werknemer die twee jaar in dienst is én waarvan de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd recht op een transitievergoeding. Dit geldt dus ook voor de zieke werknemers.

Bij twee jaar ziekte van een werknemer geldt er geen opzegverbod meer voor de werkgever en kan de werkgever dus een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Het UWV neemt dan in beginsel de betaling van het loon over. Echter, werkgevers moeten na deze twee jaar nog wel een transitievergoeding betalen aan de betreffende werknemer. Dit betekent dus dat de werkgever al twee jaar het loon van de werknemer door heeft moeten betalen en tot slot nog een zak geld mee moet geven. Als gevolg hiervan laten werkgevers een arbeidsovereenkomst van een werknemer die langer dan twee jaar ziek is voortduren (het zogenoemde slapende dienstverband), zodat zij geen transitievergoeding hoeven te betalen.

Naar aanleiding van deze problematiek verzocht een werknemer die langer dan twee jaar ziek in dienst was zelf om de arbeidsovereenkomst te ontbinden met toekenning van een transitievergoeding. De rechter wees het verzoek tot ontbinding toe, maar vond dat er geen grond was voor toekenning van de transitievergoeding. De reden hiervoor was dat er niet voldaan was aan het vereiste dat het initiatief van beëindiging bij de werkgever ligt. De transitievergoeding was enkel toegekend indien er sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Tijdens het overleg over de knelpunten van de Wet werk en zekerheid op 18 april jl. is dit probleem aan de orde gesteld. Het kabinet heeft uitgesproken dat het UWV de betaling van de transitievergoeding van de werkgever overneemt. Daartoe zal het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) als financieringsbron worden aangewend. Hiervoor dienen de werkgevers wel een verhoogde premie af te dragen.