nieuws

van ons

Gepest en aangerand, werkgever vindt dat dit los staat van het disfunctioneren van werknemer

Een werkneemster van een zorginstelling heeft meermalen melding gemaakt van pesterijen en is vervolgens aangerand. Werkgever stelt dat werkneemster onvoldoende functioneert en biedt haar een vaststellingsovereenkomst aan met toekenning van een transitievergoeding. De reden voor beëindiging van het contract is dat de werkneemster niet tot nauwelijks met haar collega's samenwerkt, gebrekkig communiceert en geen verantwoordelijkheden neemt. Als onderbouwing hiervan legt de werkgever getuigenverklaringen van collega's aan werkneemster voor.

Disfunctionerend of weggepest?

Werkgever stelt zich op het standpunt dat er meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden en stelt dat seksuele intimidatie pas later bekend is geworden waardoor dit dus los staat van het disfunctioneren. Werkneemster is het niet eens met de stelling van werkgever en weigert tot ondertekening van de beëindigingsovereenkomst over te gaan. Werkneemster stelt zich op het standpunt dat zij is weggepest en is aangerand door een collega. Het wegpesten is volgens haar begonnen nadat er in 2014 een agressietraining is gegeven binnen de zorginstelling. Hier heeft werkneemster, in vertrouwen, haar emotionele levensverhaal verteld. Kort daarna bleek dat dit levensverhaal op straat is komen te liggen. Zij nam hierna iemand in vertrouwen om haar beklag te doen, wie achteraf geen vertrouwenspersoon bleek te zijn maar een P&O functionaris die vervolgens ook heeft aangestuurd op beëindiging van haar arbeidsovereenkomst. Daarnaast werd werkneemster sinds 2014 lastig gevallen door een collega wat uiteindelijk ook tot aanranding heeft geleid. Toen werkneemster dit meldde bij werkgever werd haar een beëindigingsovereenkomst aangeboden.

Het oordeel van de rechter

De kantonrechter merkt allereerst op dat de getuigenverklaringen achteraf zijn opgesteld en ondertekend. Voorts oordeelt de kantonrechter dat de pesterijen en seksuele intimidatie dan wel aanranding niet los kunnen worden gezien van het functioneren van werkneemster. Werkgever had de klachten van werkneemster serieus moeten nemen en actie moeten ondernemen in plaats van aan te sturen op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat er geen reden is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De zorginstelling kent namelijk meerdere locaties waar werkneemster ingezet kan worden en daar zal werkgever dan ook gehoor aan dienen te geven.

Heeft u problemen op uw werk? Neem contact met ons op, dan kunnen wij met uw werkgever om de tafel om samen naar een oplossing te zoeken.