nieuws

van ons

Goed(koop) procederen heeft een prijs

Grote partijen met veel debiteuren hebben ook vaker te maken met wanbetalers. Het is voor die partijen vaak praktijk de incasso van die vorderingen volledig uit handen te geven aan professionals. Die professionals kunnen op hun beurt snel meters maken, nu veel van die zaken hetzelfde zijn en bij de incasso-werkzaamheden dus standaard-documentatie gebruikt kan worden. Zaken kunnen op die manier in “bulk” worden behandeld.

Ook bij standaardwerk is het van belang dat bij iedere zaak de relevante feiten en omstandigheden worden beoordeeld en juridisch ingekleurd. Dat blijkt uit de volgende uitspraken.

Verliezende incasso-procedures

In een viertal recente uitspraken hebben kantonrechters te Utrecht (3x) en Arnhem (1x) zich uitgelaten over de processuele werkwijze van een zorgverzekeraar en (impliciet) de door haar ingeschakelde deurwaarder. Bij al deze zaken vorderde de zorgverzekeraar betaling van achterstallige premie en overige zorgkosten van haar klant.

In deze uitspraak oordeelde de kantonrechter dat de zorgverzekeraar haar waarheidsplicht (artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)  in de procedure had geschonden, door in de dagvaarding geen melding te maken van relevante correspondentie. Ook had de zorgverzekeraar na moeten gaan of bepaalde nota’s door gedaagde waren ontvangen. Daarmee zou een procedure voorkomen kunnen worden, aldus de kantonrechter:

Juist van een zorgverzekeraar mag worden verwacht dat zorgvuldig onderzoek wordt gedaan naar de relevante feiten en omstandigheden alvorens opdracht te geven aan een gemachtigde om een juridische procedure tegen een voormalige verzekerde te starten. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat met een procedure hoge kosten zijn gemoeid. Dat onderzoek heeft niet plaatsgevonden.

Ook in deze uitspraak wordt de zorgverzekeraar niet gespaard. De zorgverzekeraar vorderde betaling van onder meer vorderingen uit 2009 en 2010 en had eerdere betalingen van de debiteur in mindering gebracht op die (reeds verjaarde) vorderingen. Volgens de kantonrechter ten onrechte:

Een zorgvuldig handelend zorgverzekeraar dient rekening te houden met het feit dat vorderingsrechten verjaren. Daarom moet zij een verzekerde waarschuwen als zij betalingen zonder kenmerk op openstaande posten van (bijna) tien jaar geleden wil afboeken. Dat wordt niet anders doordat na verjaring een natuurlijke verbintenis tot betaling blijft bestaan.

Dezelfde zorgverzekeraar krijgt in deze uitspraak de deksel volledig op haar neus, omdat zij heeft verzuimd te melden dat al een eerdere procedure heeft gelopen waarin de vordering is afgewezen én heeft verzuimd haar (overige) vorderingen te specificeren. Er volgt afwijzing van de vordering en een proceskostenveroordeling.

Deze werkwijze wordt ook bestraft in deze uitspraak.  De zorgverzekeraar zag in een eerste procedure haar vordering sneuvelen aangezien deze door haar niet onderbouwd was. Bij een tweede poging bleef die onderbouwing wederom achterwege. Dat levert volgens de kantonrechter misbruik van procesrecht op:

De kantonrechter is van oordeel dat er in dit geval sprake is van misbruik van procesrecht aan de kant van Menzis door het instellen van haar vordering, die gelet op de evidente ongegrondheid ervan en in verband met de betrokken (financiële) belangen van [gedaagde], achterwege had behoren te blijven. Daarbij weegt mee dat Menzis met onderhavige dagvaarding voor de tweede keer binnen een jaar een vordering van een relatief gering bedrag tegen [gedaagde] heeft ingediend. In de eerste plaats is niet duidelijk om welke reden dit niet had kunnen worden afgedaan in één procedure. In de tweede plaats geldt dat de eerste dagvaarding (van 28 februari 2018) is geëindigd in een vonnis van 31 oktober 2018 (6720520 CV EXPL 18-2303), waarin onder meer is overwogen: De specificatie bij en inhoud van de dagvaarding en het overzicht wijken zodanig af en zijn zo onoverzichtelijk dat hieruit niet kan volgen dat Menzis aanspraak kan maken op het door haar gevorderde bedrag.

Werkwijze debiteurenbeheer

Het lijkt alsof de kantonrechters met het publiceren van deze uitspraken een signaal af hebben willen geven, namelijk dat onzorgvuldig procederen wordt afgestraft. Reijnders advocaten heeft ruime ervaring met incasso-werkzaamheden en wil vonnissen als die hiervoor genoemd liever niet op haar naam hebben staan. Vandaar dat maatwerk bij ons voorop staat en dat hoeft zeker niet duurder te zijn.

Vragen met betrekking tot debiteurenbeheer / incasso-werkzaamheden?