nieuws

van ons

Het Hof maakt korte metten met concurrentiebeding van winkelketen Action

Winkelketen Action heeft een ruim concurrentiebeding opgenomen in haar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werknemer stelt zich op het standpunt dat het concurrentiebeding een te grote inbreuk maakt op zijn grondrecht op een vrije arbeidskeuze. In beginsel staat het de werkgever vrij om zijn bedrijfsbelangen te beschermen, maar is dat hier ook zo?

Arbeidsverleden bij Action

Werknemer is sinds 7 oktober 2013 in dienst bij Action als regioleider in Noord-Nederland. Nadat de arbeidsovereenkomst meermaals is verlengd is er vanaf 3 september 2015 sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de laatste overeenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. Op 31 augustus 2016 heeft de werknemer zijn arbeidsovereenkomst opgezegd, omdat hij een nieuwe baan had gevonden bij A.S. Watson (o.a. eigenaar van Kruidvat, Trekpleister en ICI Paris). Een dag later wordt hem medegedeeld dat de nieuwe werkgever onder de werking van het concurrentiebeding valt. De werknemer stelt zich op het standpunt dat het concurrentiebeding te ruim en onduidelijk is geformuleerd waardoor het een te grote inbreuk op de vrije keuze van arbeid oplevert.

Concurrentiebeding in vast contract

Het concurrentiebeding is zo geformuleerd dat de werknemer “gedurende een jaar na einde dienstverband niet betrokken mag zijn (in de ruimste zin des woords) bij een bedrijf dat adviezen verstrekt aan een soortgelijk of aanverwant bedrijf als dat van Action”. Op grond van dit concurrentiebeding mag de werknemer bijvoorbeeld ook geen schoonmaakdiensten verrichten bij het accountantskantoor dat een concurrent van Action bijstaat.

Welke bedrijven er precies onder dit beding vallen staat niet benoemd in de arbeidsovereenkomst. Volgens Action zou een interne lijst bestaan met daarop concurrerende bedrijven waarop het beding van toepassing zou zijn. Echter, deze lijst is bewust niet aan werknemers bekend gemaakt om onduidelijkheden of valse verwachtingen te voorkomen.

Houdt dit concurrentiebeding stand?

Op grond van de wet is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen en indien de reikwijdte van het beding voor de werknemer kenbaar is. Bij de vraag of het concurrentiebeding een te grote inbreuk oplevert op de vrije keuze van arbeid wordt beoordeeld of het belang van de werkgever om zijn bedrijfsbelangen te beschermen een inbreuk maakt op het grondrecht van de werknemer op de vrije arbeidskeuze.

Het Hof oordeelt dat het voor de werknemer niet duidelijk is op welke concurrerende bedrijven het concurrentiebeding van toepassing was. De werknemer wist dit pas op het moment dat hij had opgezegd. Doordat de lijst van concurrerende bedrijven niet duidelijk was verliest Action uit het oog dat alleen de ruime en onduidelijke tekst van het concurrentiebeding kenbaar was voor de werknemer. Het Hof is daarom van oordeel dat door uitsluitend het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen zonder nadere toelichting, er onnodige inbreuk wordt gemaakt op de vrije arbeidskeuze van de werknemer. Het Hof schorst het concurrentiebeding. Werkenemer is dus uit dienst getreden en aan de slag bij "de concurent".

Veel gestelde vragen

Je kunt je werknemers houden aan een concurrentiebeding indien dit beding is opgenomen in een contract voor onbepaalde tijd. In uitzonderlijke gevallen kun je een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd indien schriftelijk gemotiveerd is dat er zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen zijn die het beding rechtvaardigen. Zie ook Rechter maakt korte metten met concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd!

Een proeftijdbeding kan alleen opgenomen worden in contracten voor bepaalde tijd als het contract langer dan 6 maanden duurt en contracten voor onbepaalde tijd. Het is raadzaam om één contract voor bepaalde tijd van 7 maanden, gevolgd door twee arbeidsovereenkomsten van 8 maanden aan te bieden. Hierdoor wordt de duur van 24 maanden voor de transitievergoeding niet overschreden, kan er bovendien ook een proeftijd overeengekomen worden en ontstaat er geen contract voor onbepaalde tijd. Zie ook Aandachtspunten bij contracten voor bepaalde tijd

Je mag je werknemer drie bepaalde tijd contracten geven in een tijdsbestek van twee jaar. Contracten voor bepaalde tijd worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met tussenpozen van zes maanden of minder opvolgen. Het is raadzaam om één contract voor bepaalde tijd van 7 maanden, gevolgd door twee arbeidsovereenkomsten van 8 maanden aan te bieden. Hierdoor wordt de duur van 24 maanden voor de transitievergoeding niet overschreden en kan er bovendien ook een proeftijd overeengekomen worden.

Het kan zijn dat je verrast wordt door een vaststellingsovereenkomst of dat je al een tijdje merkt dat het beter is als jij en je werkgever uit elkaar gaan. Een vaststellings-/beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij er tussen de werknemer en werkgever afspraken worden gemaakt over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en onder welke voorwaarden.

Doordat de arbeidsovereenkomst eindigt heb je na de einddatum geen recht meer op loon waardoor je dus terugvalt op een uitkering (tenzij je natuurlijk een nieuwe baan hebt gevonden). Een voorwaarde om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering is dat je niet “verwijtbaar werkloos” moet zijn geworden, dat wil zeggen dat je niet door je eigen schuld geen baan meer hebt. Door middel van een vaststellingsovereenkomst kun je bereiken dat je niet verwijtbaar werkloos bent en dus recht hebt op een WW-uitkering. Echter, het is wel noodzakelijk dat deze overeenkomst aan een aantal eisen voldoet, namelijk dat het initiatief voor het ontslag bij de werkgever ligt, dat de opzegtermijn in acht is genomen en dat de werknemer geen verwijt valt te maken. Daarnaast heb je bij een vaststellingsovereenkomst geen recht op een transitievergoeding, tenzij je dit afspreekt met de werkgever. Wij kunnen je helpen met het onderhandelen over gunstige voorwaarden om zo op een goede manier uit elkaar te gaan.