nieuws

van ons

Hof van Justitie EU: werkgevers moeten verplicht worden om werktijd te registreren

Dit heeft het Hof recent geoordeeld naar aanleiding van een zaak die was gestart door een Spaanse vakbond (HvJ EU 14 mei 2019, C55/18). Het Hof wijst in de zaak op het belang van het fundamentele recht van iedere werknemer op een beperking van de maximumarbeidsduur en op dagelijkse en wekelijkse rusttijden. Om de doeltreffendheid van voor werknemers geldende rechten op dit gebied te waarborgen, moet aan werkgevers de verplichting worden opgelegd om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse werktijd  van iedere werknemer wordt geregistreerd. Het Hof oordeelt dat een concrete regeling moet worden uitgewerkt en hierbij -indien nodig- moet rekening gehouden worden met het specifieke karakter van alle betrokken branches en ook met de specifieke kenmerken van bepaalde ondernemingen, zoals hun omvang.

Bescherming werknemer

Op deze manier moet ervoor gezorgd worden dat werknemers daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de rechten die zij hebben. Gelet op de verhouding tussen werkgever en werknemer en de zwakkere positie die een werknemer heeft ten opzichte van de werkgever, moet worden verhinderd dat de werkgever een beperking stelt aan deze rechten. Wanneer er geen systeem is waarmee de dagelijkse werktijd van werknemers wordt geregistreerd, kan niet objectief en betrouwbaar worden vastgesteld hoeveel uren de werknemer heeft gewerkt, op welke tijdstippen en hoeveel overuren zijn gemaakt en hoeveel rust een werknemer krijgt. Hierdoor is het voor werknemers moeilijk en in de praktijk vaak zelfs onmogelijk om een punt te maken van het feit dat zij te veel uren moeten werken of te weinig rusttijd krijgen.

Nationale regeling

Wanneer een verplichting voor werkgevers om de werktijden bij te houden niet bestaat, kan de verwezenlijking van het doel om tot een betere bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te komen (dat uit EU regelgeving blijkt), in gevaar komen. Een verplicht gesteld systeem waarmee de werktijden van werknemers worden geregistreerd, is wat het Hof betreft een uiterst geschikt middel voor werknemers om snel objectieve en betrouwbare gegevens te verkrijgen over het precieze aantal gewerkte uren. Dit vergemakkelijkt de bewijsvoering door die werknemers in het geval van een schending van hun rechten.

Controle werknemers

Het Hof wil de verplichting aan werkgevers opleggen vanuit een beschermingsgedachte. Een systeem waarmee de werktijden van werknemers worden geregistreerd, geeft de werkgever tegelijkertijd de mogelijkheid om te controleren of de werknemer wel voldoende uren (de overeengekomen uren) werkt. Het is daarmee ook een systeem waarmee de werkgever de werknemer kan volgen, zodat er in het kader van de privacy ook regels aan het invoeren van een dergelijk systeem verbonden zijn.

Het is nu afwachten of Nederland inderdaad overgaat tot het opstellen van nationale regelgeving op dit punt. Wij houden dit uiteraard voor u in de gaten.

Meer vragen hierover? Neem contact op met Maaike: