nieuws

van ons

Reorganiseren in coronatijd, mag dat NOW?

De crisis duurt voort, zodat ondernemers ook buiten de steunpakketten op zoek (moeten) gaan naar structurelere oplossingen. Voor sommige ondernemers betekent dit een noodzakelijke inkrimping van het personeelsbestand.

Wat zegt de NOW-regeling 3.0 daar eigenlijk over?

Versoepeling

In de regelingen NOW 1.0 en 2.0 kwam duidelijk naar voren dat ontslagen zoveel als mogelijk voorkomen moesten worden. Er werd hard ingezet op behoud van werkgelegenheid. De werkgever kreeg de rekening in de vorm van subsidiekorting wanneer er toch werd gekozen voor ontslagen om bedrijfseconomische redenen. Nu de crisis aanhoudt en het einde nog niet in zicht lijkt, is de NOW 3.0 anders ingestoken. Werkgevers zullen hun organisatie moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit. De NOW 3.0 houdt hier ten opzichte van de NOW 1.0 en 2.0 meer rekening mee.

Vrijstellingspercentage loonsomdaling

De NOW 1.0 kende een ‘boete’ op de subsidie van 150% van de loonsom van om bedrijfseconomische redenen ontslagen werknemers. In de NOW 2.0 daalde deze boete naar 100%. De NOW 3.0 regelt het anders. De hiervoor genoemde boetes komen niet terug in de NOW 3.0. In de plaats daarvan wordt gewerkt met vrijstellingspercentages voor de loonsomdaling gedurende NOW 3.0.

De NOW 3.0 is onderverdeeld in 3 tijdvakken:

  1. oktober – december 2020;
  2. januari – maart 2021;
  3. april – juni 2021.

Voor het vaststellen van de subsidie wordt in beginsel de loonsom van juni 2020 tot uitgangspunt genomen. Binnen de drie tijdvakken mogen werkgevers hun loonsom met vastgestelde percentages laten dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020, zonder dat dit effect heeft op de subsidie. Loonsomdaling kan plaatsvinden na ontslag, maar ook door natuurlijk verloop (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt af en wordt niet verlengd). Het vrijstellingspercentage voor de loonsomdaling loopt per tijdvak op van 10% in het eerste tijdvak naar 15% in het tweede naar 20% in het derde tijdvak. Daalt de loonsom sneller, dan moet over het teveel gedaalde een bedrag aan subsidie worden terugbetaald.

Inspanningsverplichting - NL leert door

Toch is er in de NOW 3.0 ook hernieuwde aandacht voor behoud van werk. Naast versoepeling introduceert de NOW 3.0 namelijk een inspanningsverplichting voor werkgevers op het gebied van werk-naar-werk begeleiding. Wanneer de werkgever gebruikmaakt van de NOW 3.0 en overgaat tot bedrijfseconomisch ontslag (een arbeidsovereenkomst niet verlengen en het sluiten van een beëindigingsovereenkomst kan hier ook onder vallen), heeft de werkgever de inspanningsverplichting de werknemer te begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan. Concreet betekent dit onder meer dat contact moet worden opgenomen met de NOW-telefoon van het UWV om deze begeleiding te bespreken en daarbij ondersteuning te vragen. Doet de werkgever dit niet, dan wordt de totale subsidie voor het betreffende tijdvak met 5% gekort.

De NOW 3.0 biedt meer ruimte om te reorganiseren, maar de loonsomvrijstellingen houden het tegelijkertijd ook beperkt. Heeft u vragen over de NOW 3.0 in combinatie met een geplande reorganisatie? Neem dan contact op met onze advocaten arbeidsrecht. Zij helpen u graag verder.