nieuws

van ons

Werknemer wijzigt van functie: reden voor een nieuw concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding kan zijn werking verliezen na een functiewijziging. Stel je voor: een werknemer heeft een concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst. Deze werknemer krijgt een nieuwe functie. Is het concurrentiebeding uit de eerste arbeidsovereenkomst dan nog van toepassing?

Wanneer verliest een concurrentiebeding zijn werking?

In bepaalde situaties moet een concurrentiebeding opnieuw overeengekomen worden. Dat is in de situatie waarbij een ingrijpende wijziging in de functie plaatsvindt. Hierbij dient een vergelijking gemaakt te worden van de arbeidsmarktpositie van de werknemer vóór en na de functiewijziging. Ook dient er rekening gehouden te worden met de vraag of de functiewijziging bij de indiensttreding te voorzien was. Indien een verkoopmedewerkster promoveert naar verkoopmanager zal een concurrentiebeding niet snel ongeldig worden verklaard.


Factoren die ervoor zorgen dat een concurrentiebeding zijn werking verliest zijn:

 • het verkrijgen van zwaardere verantwoordelijkheden;
 • status;
 • intellectuele uitdaging;
 • werktijden;
 • reisafstanden;
 • het krijgen van een leidinggevende rol of uitbreiding van een regio of producten.
   

Ter illustratie: indien een verkoper van auto’s ook verkoper van vrachtwagens wordt, doe je er goed aan om een nieuw concurrentiebeding af te sluiten voor wat betreft de verkoop van vrachtwagens. Het concurrentiebeding voor de verkoop van de auto’s blijft wel van kracht. Indien de verkoper van de auto’s zich alleen maar als verkoper van vrachtwagens gaat bezighouden, is de kans groot dat het eerste concurrentiebeding zijn werking verliest.

Tips

 • Kom bij een functiewijziging altijd een nieuw concurrentiebeding overeen.
 • Leg een concurrentiebeding altijd schriftelijk vast.
  Let op: het is niet voldoende om naar een concurrentiebeding in de arbeidsvoorwaardenregeling/personeelshandboek te verwijzen!
 • Kom bij verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opnieuw een concurrentiebeding overeen.
   

Heb je vragen over het concurrentiebeding, neem dan vrijblijvend contact met ons op.
 

Heb je vragen over een concurrentiebeding? Bel Peter

Veel gestelde vragen

Je kunt je werknemers houden aan een concurrentiebeding indien dit beding is opgenomen in een contract voor onbepaalde tijd. In uitzonderlijke gevallen kun je een concurrentiebeding opnemen in een contract voor bepaalde tijd indien schriftelijk gemotiveerd is dat er zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen zijn die het beding rechtvaardigen. Zie ook Rechter maakt korte metten met concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd!

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd indien er een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Indien een dergelijk beding is opgenomen kan de werknemer de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst alleen opzeggen indien hij daarvoor toestemming heeft gekregen van het UWV. Dit betekent dat de werkgever dus alsnog een ontslagprocedure moet starten om een arbeidsovereenkomst met een tussentijds opzegbeding voortijdig te laten eindigen. 

Indien je hebt gewerkt, heb je recht op loon. In de arbeidsovereenkomst of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staat waarschijnlijk het moment genoemd waarop de werkgever het loon dient uit te betalen.

Stuur een e-mail aan je werkgever en geef aan dat je nog geen loon hebt ontvangen en vraag wat hier de reden voor is. Indien je werkgever hier niet op reageert is het verstandig om een aangetekende brief te sturen met nogmaals het verzoek om het loon te betalen. Wij kunnen je helpen met het opstellen van een brief waarin we het loon vorderen.  

In Nederland heeft een werknemer ontslagbescherming. Zo mag een werknemer niet ontslagen worden op grond van geloofsovertuiging, ras, geslacht, politieke overtuigingen, seksuele geaardheid enzovoorts. Een werknemer mag dus niet worden ontslagen op grond van discriminatie. Daarnaast is het verboden een arbeidsovereenkomst op te zeggen indien de opzegging te maken heeft met ziekte (de eerste twee jaar), zwangerschapsverlof of militaire dienst. Ook werknemers die in een ondernemingsraad zitten of zich bezig houden met vakbondsactiviteiten genieten extra bescherming tegen ontslag . Als laatste kunnen werknemers niet ontslagen worden omdat ze weigeren op zondag te werken.

Indien een onderneming failliet gaat, zijn deze opzegverboden niet aan de orde. Zo ongeveer het eerste dat de curator zou doen is het opzeggen van de arbeidsovereenkomsten. Indien er een doorstart wordt gerealiseerd gebeurt het wel eens dat de curator een aantal werknemers in dienst houdt om de onderneming ‘going-concern’ te houden. Ook deze werknemers treden niet vanzelf in dienst bij nieuwe werkgever.