nieuws

van ons

Wijzigingen Wwft: registratieplicht UBO

In juni 2020 besteedden we hier al aandacht aan en nu volgt een update. Met ingang van 27 september 2020 is de wet die witwassen wil tegengaan (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft) definitief gewijzigd. Door de wetswijziging zijn bv’s, nv’s en andere rechtspersonen vanaf 27 september 2020 verplichtom de uiteindelijk belanghebbende achter die rechtspersoon, de Ultimate Benificial Owner (UBO), in een register bij de Kamer van Koophandel te laten registreren.

Nieuw op te richten rechtspersonen moeten de UBO per direct bij de Kamer van Koophandel registreren; bestaande rechtspersonen krijgen daarvoor nog tot 27 maart 2022 de tijd.

Welke rechtspersonen zijn registratieplichtig?

Rechtspersonen die wel registratieplichtig zijn:

 • besloten vennootschappen;
 • naamloze vennootschappen;
 • stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid;
 • personenvennootschappen:
  • maatschappen;
  • vennootschappen onder firma;
  • commanditaire vennootschappen;
  • kerkgenootschappen.

Eenmanszaken en informele verenigingen zijn niet registratieplichtig.

Wie is de UBO?

Aangemerkt als UBO wordt iedere natuurlijke persoon die meer dan 25% van de aandelen, van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de onderneming houdt. Ook iemand die via andere middelen de uiteindelijke eigenaar is van of de zeggenschap heeft over de vennootschap wordt aangemerkt als UBO. Die zeggenschap kan gebaseerd zijn op formele of feitelijke macht. Formeel bijvoorbeeld op basis van statuten; feitelijk bijvoorbeeld op basis van contractuele afspraken. Zo kan contractueel zijn vastgelegd dat  de UBO een ander heel concrete instructies kan geven hoe te handelen of dat de geldgever op basis van de geldleningsovereenkomst sterke invloed kan uitoefenen op de geldlener.

Pseudo-UBO

Indien geen UBO kan worden achterhaald of als er twijfel bestaat over de vraag of iemand de feitelijke UBO is, dient het bestuur (bij de bv of de nv) of het hoger leidinggevend personeel als UBO in het register te worden ingeschreven. Dit wordt ook wel de pseudo-UBO genoemd.

Welke gegevens registreren?

De volgende gegevens van de UBO moeten bij de Kamer van Koophandel worden geregistreerd en gedeponeerd:

 • BSN-nummer;
 • naam;
 • geboorteland;
 • geboorteplaats en-datum;
 • woonstaat;
 • woonadres; 
 • de aard en omvang van het economisch belang;
 • een kopie van documenten op basis waarvan het economisch belang gecontroleerd kan worden.

Het UBO-register is openbaar en kan door een ieder worden geraadpleegd, waarbij wel enkele gegevens niet voor derden toegankelijk zijn vanwege de privacy. Het gewone publiek, u en ik, kan in het UBO-register dus alleen zoeken naar UBO’s van een specifieke entiteit. U kunt dus niet aan de hand van het invoeren van de naam van een natuurlijk persoon achterhalen of deze UBO is van een bepaalde onderneming.

Wilt u weten of deze verplichtingen ook voor uw onderneming gelden en/of wie UBO van uw organisatie is? Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met Peter