nieuws

van ons

Woon-werkverkeer tijdens de corona-maatregelen

Het wordt drukker op de weg, maar ook in het openbaar vervoer. Wat moet de werkgever regelen ten aanzien van de reis van en naar het werk en wat is de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer?

Thuiswerken is op dit moment dus nog steeds het advies van de overheid, maar in sommige beroepsgroepen of functies is dit niet mogelijk omdat het werk alleen op locatie kan worden verricht. Wanneer een werknemer met het openbaar vervoer moet reizen en dit vanwege de mogelijke risico’s niet kan of durft, dient de werkgever dan met een oplossing te komen?

In beginsel is een werknemer zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij naar het werk gaat. Indien een werknemer bezwaar heeft tegen het reizen met het openbaar vervoer, mag op grond van goed werkgeverschap van de werkgever worden verwacht dat hierover een gesprek wordt gevoerd. Er kan worden onderzocht of er een alternatief vervoersmiddel is of dat thuiswerken toch mogelijk is.

Indien een werknemer tot een risicogroep behoort, mag er van een werkgever iets meer worden verwacht van oplossing die worden aangedragen. Echter, als een werkgever voldoende zwaarwegende argumenten heeft voor het verrichten van de werkzaamheden op locatie, dan zal de werknemer zelf voor (alternatief) vervoer moeten zorgen.

Werktijden wijzigen

De overheid geeft het advies om zoveel mogelijk buiten de spits te reizen. Betekent dit dat werktijden gewijzigd mogen worden of is de werknemer toch verplicht om op de gebruikelijke tijden te werken?

De werkgever mag van een werknemer verlangen om op de gebruikelijke tijden te werken. Als dat betekent dat de werknemer van 8.00 uur tot 17.00 uur op de werkvloer moet zijn, betekent dit automatisch dat de werknemer in de spits moet reizen. Indien de belangen van de werkgever om op die tijden te werken prevaleren, dan zal de werknemer ook aanwezig moeten zijn. Indien de werknemer kan beargumenteren dat werkzaamheden ook op andere tijden verrichten kunnen worden, kan hierover met de werkgever in gesprek worden gegaan.

Te laat op het werk?

Omdat er in het openbaar vervoer een beperkt aantal mensen tegelijk kan reizen, kan het voorkomen dat een werknemer niet in kan of wil stappen en daardoor te laat op het werk komt. In beginsel is een werknemer verplicht om op tijd op het werk te zijn. De werkgever mag een werknemer daar dan ook op aanspreken. In de huidige tijd ligt dat wel iets genuanceerder. Een werknemer kan zich er immers op beroepen dat een te drukke trein gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, voor zichzelf maar uiteindelijk ook voor collega’s. In het kader van goed werkgeverschap dient hiermee rekening te worden gehouden.

Reiskostenvergoeding

Ten aanzien van een vergoeding voor reiskosten is bepalend wat is overeengekomen. Er bestaat geen wettelijk recht op reiskostenvergoeding. Dit betekent dat hetgeen in de individuele arbeidsovereenkomst, de cao of het personeelsreglement is vastgelegd veelal het uitgangspunt is. Indien niet wordt gereisd, kan de werkgever besluiten de reiskostenvergoeding stop te zetten mits dit niet in strijd is met hetgeen hierover is vastgelegd in de toepasselijke regelingen.

Leaseauto

Omdat veel werknemers thuiswerken en om die reden geen of weinig gebruik maken van een leaseauto, kan het zijn dat een werknemer de leaseauto (tijdelijk) moet inleveren. Bepalend is wat is overeengekomen in de leaseovereenkomst. Wat hierbij wel van belang is, is of de leaseauto ook privé mag worden gebruikt en een arbeidsvoorwaarde is. In dat geval mag de leaseauto niet zomaar worden afgenomen, omdat dit feitelijk betekent dat een deel salaris wordt ingeleverd. Hierover zullen dan afspraken moeten worden gemaakt in de vorm van een tegemoetkoming.

Sommige bedrijven maken op dit moment de aanschaf van een elektrische fiets fiscaal aantrekkelijk. Een werknemer kan naar deze mogelijkheid vragen, maar een werkgever heeft geen verplichting om dit te faciliteren.

Mondkapjes

Vanaf 1 juni 2020 is het in Nederland verplicht om in het openbaar vervoer mondkapjes te dragen. Hoewel sommige werkgevers hun werknemers hiervan voorzien, is het voor werkgevers niet verplicht om mondkapjes te verzorgen of de kosten daarvan te vergoeden. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer.

Het bovenstaande is slechts een greep uit vragen die rijzen. Heb je een andere vraag of wil je graag overleggen over de mogelijkheden? Wij denken graag mee om tot een voor zowel voor de werkgever als werknemer passende oplossing te komen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact op met Dustin