Algemene voorwaarden

 

 

ARTIKEL 1 - BEGRIPPEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Reijnders Advocaten: de besloten vennootschap naar burgerlijk recht Reijnders Advocaten B.V.
• Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan reijnders advocaten opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
• Beroepsbeoefenaar: de natuurlijk persoon, in loondienst of anderszins werkzaam bij Reijnders Advocaten, die voor Reijnders Advocaten de opgedragen werkzaamheden uitvoert.
• Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Reijnders Advocaten ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Reijnders Advocaten vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

 


ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Reijnders Advocaten en Opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.
Op wijziging of verval van een of meer algemene voorwaarden kan Opdrachtgever zich slechts beroepen indien van de instemming van Reijnders Advocaten daarmee uitdrukkelijk uit een geschrift blijkt.

 


ARTIKEL 3 - OPDRACHTNEMER, OPZEGGING
1. Tegenover Opdrachtgever geldt alleen Reijnders Advocaten als de contractuele wederpartij bij de overeenkomst(en) die met Opdrachtgever wordt/worden gesloten.
2. Ingeval van een contractuele relatie tussen Opdrachtgever en Reijnders Advocaten, welke relatie niet eindigt met de uitvoering van een bepaalde opdracht, maar voor onbepaalde duur is aangegaan, kan ieder van de partijen die contractuele relatie schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

 


ARTIKEL 4 - OPDRACHT, INFORMATIE-VERSCHAFFING DOOR OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie, die Reijnders Advocaten aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat Reijnders Advocaten die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in het veelvoud en op de wijze als door Reijnders Advocaten gewenst en  bovendien zo tijdig dat Reijnders Advocaten de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren. Opdrachtgever is tevens gehouden om aan reijnders advocaten al die informatie en bescheiden te verstrekken, die Reijnders Advocaten nodig heeft om algemene voorschriften betreffende de uitoefening van haar ondernemingsactiviteiten, bijvoorbeeld de voorschriften van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), te kunnen naleven.
2. Opdrachtgever staat - voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit - tegenover Reijnders Advocaten in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Reijnders Advocaten ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van opdracht anders voortvloeit, is Reijnders Advocaten niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie.
3. Doen zich feiten of omstandigheden voor, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering door Reijnders Advocaten van de opdracht van belang (kunnen) zijn, dan stelt Opdrachtgever Reijnders Advocaten van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis.
4. Indien Opdrachtgever - anders dan door toedoen van Reijnders Advocaten - tekortschiet in de naleving door Opdrachtgever van de in de leden 1 tot en met 3 genoemde verplichtingen en daaruit voor Reijnders Advocaten extra kosten en werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is Opdrachtgever gehouden die kosten, extra werkzaamheden en schade aan Reijnders Advocaten te vergoeden.
5. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 


ARTIKEL 5 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT
1. Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar. reijnders advocaten garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat. Opdrachtgever respecteert dat bij de uitvoering van de opdracht de toepasselijke gedrags- en beroepsregels in acht worden genomen.
2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is Reijnders Advocaten niet verplicht de opdracht te doen uitvoeren door de bij of voor Reijnders Advocaten werkzame persoon/personen, met het oog op wie de Opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt.
3. De opdracht eindigt niet bij tijdelijke of blijvende ontstentenis van deze persoon/personen. Wel zal Reijnders Advocaten, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houden met de wensen van Opdrachtgever omtrent de bij de uitvoering van een opdracht te betrekken persoon/personen.
4. De uitvoering van de opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden opgedragen aan een derde, niet dan nadat daarover tussen Opdrachtgever en Reijnders Advocaten overeenstemming is bereikt.
Ingeval van een opdracht met goed omlijnd beschreven werkzaamheden, zal Reijnders Advocaten meerwerk niet uitvoeren of aan Opdrachtgever in rekening brengen dan nadat daarover met Opdrachtgever vooraf overeenstemming is bereikt.

 


ARTIKEL 6 - TERMIJNEN
1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts streeftermijnen. Tenzij (verdere) uitvoering van de opdracht ontwijfelbaar onmogelijk is, zal Reijnders Advocaten slechts wegens termijnoverschrijding in verzuim geraken, indien, nadat aan Reijnders Advocaten na de termijnoverschrijding schriftelijk een redelijke termijn voor het uitvoeren en voltooien van de werkzaamheden is gesteld, na het verstrijken van die nadere termijn de uitvoering van de werkzaamheden nog niet is voltooid wegens aan Reijnders Advocaten toe te rekenen omstandigheden.

 


ARTIKEL 7 - GEHEIMHOUDING
1. Reijnders Advocaten is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, bijvoorbeeld op grond van de Wwft, verplicht tot geheimhouding tegenover  derden. De hiervoor vermelde geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover het betreft de verzekeraar(s) van Opdrachtgever of Reijnders Advocaten, of externe (juridisch) adviseurs, mits ook door hen geheimhouding wordt gewaarborgd.
2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet ingeval reijnders advocaten of een beroepsbeoe­fenaar voor zichzelf optreedt in een tucht-, geschillen-, civiele of strafprocedure, dan wel in een procedure inzake de oplegging van bestuursrechtelijke sancties, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Reijnders Advocaten is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
4. Reijnders Advocaten zal de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde verplichtingen opleggen aan hen die zij bij de uitvoering van een opdracht betrekt.
5. Tenzij daartoe door Reijnders Advocaten voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van mededelingen, correspondentie, rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Reijnders Advocaten, die niet zijn opgesteld, gegeven of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de inhoud van de in de vorige volzin bedoelde uitingen kennis kunnen nemen.

 


ARTIKEL 8 - INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Reijnders Advocaten behoudt zich alle uit de wet voortvloeiende rechten met betrekking tot producten van de geest, welke zij maakt of heeft gemaakt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede zijn begrepen werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van reijnders advocaten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Reijnders Advocaten.

 


ARTIKEL 9 - HONORARIUM
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen het ten tijde van het verrichten van die werkzaamheden voor die werkzaamheden bij Reijnders Advocaten gangbare tarief. De verschuldigdheid van honorarium is er niet van afhankelijk of het met de opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt.
2. Reijnders Advocaten heeft altijd het recht een of meerdere voorschotten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld.
3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Reijnders Advocaten gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Reijnders Advocaten hierover andere afspraken hebben gemaakt.
4. Hetgeen aan Reijnders Advocaten is verschuldigd (honorarium, kosten, declaraties van ingeschakelde derden en dergelijke) wordt naar keuze van reijnders advocaten per 2 weken, per maand, per kwartaal of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Reijnders Advocaten hierover andere afspraken hebben gemaakt. Indien btw dient te worden berekend, wordt deze afzonderlijk in rekening gebracht.

 


ARTIKEL 10 - BETALING
1. Betaling van hetgeen Opdrachtgever aan Reijnders Advocaten is verschuldigd, dient te geschieden zonder aftrek, korting of schuldverrekening, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Reijnders Advocaten aan te geven bankrekening en, tenzij anders is overeengekomen, in euro's. Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de bijschrijving te hebben plaatsgevonden binnen veertien dagen na de factuurdatum.
2. Bij niet tijdige betaling is over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand. Verder komen alle kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die Reijnders Advocaten dient te maken ter incasso van hetgeen Opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van Opdrachtgever. Bovendien is Reijnders Advocaten bevoegd alle werkzaamheden voor Opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie aan Opdrachtgever, op te schorten zolang geen volledige betaling is ontvangen.
3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van reijnders advocaten daartoe aanleiding geeft, is reijnders advocaten gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Reijnders Advocaten te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Reijnders Advocaten gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Reijnders Advocaten, uit welke hoofde ook, is verschuldigd, direct opeisbaar.
4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

 


ARTIKEL 11 - KLACHTENREGELING
1. Op de dienstverlening van Reijnders Advocaten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
2. Indien Opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, kan Opdrachtgever zijn bezwaren voorleggen aan zijn eigen advocaat, of aan de klachtenfunctionaris. Als klachtenfunctionaris treedt op: mr. O.J.W. Reijnders.
3. De wijze van interne behandeling van een klacht wordt nader beschreven op de website van Reijnders Advocaten: www.reijnders‚ÄĎadvocaten/nl/klachtenregeling.
4. Opdrachtgever dient zijn bezwaren schriftelijk aan de behandelend advocaat of de klachtenfunctionaris voor te leggen, uiterlijk binnen drie maanden nadat hij bekend is geworden of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de bezwaren aanleiding geeft.
5. De behandelend advocaat en/of de klachtenfunctionaris treden onverwijld met Opdrachtgever in overleg over de gegrondheid en de mogelijke oplossing van de bezwaren. Uiterlijk binnen vier weken doet de behandelend advocaat dan wel de klachtenfunctionaris een schriftelijk voorstel voor een oplossing.
6. Indien de door Reijnders Advocaten conform het vorige lid geboden oplossing de bezwaren van Opdrachtgever niet heeft weggenomen, of indien niet tijdig een schriftelijk voorstel voor een oplossing is gedaan, kan Opdrachtgever een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur staat open vanaf vier weken tot uiterlijk twaalf maanden na het schriftelijk indienen van de bezwaren zoals bedoeld in het tweede lid.
7. De Geschillencommissie Advocatuur is met uitsluiting van de burgerlijke rechter bevoegd om kennis  te nemen van geschillen die de hoogte van een declaratie en/of schade(vergoeding) van maximaal tienduizend euro betreffen. Mondelinge behandeling van een geschil geschiedt in Eindhoven, althans de dichtst bij Eindhoven gelegen zittingsplaats van de Geschillencommissie Advocatuur.
8. Bezwaren als in het tweede lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 


ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE
1. Indien Reijnders Advocaten jegens opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van door deze geleden schade, is reijnders advocaten gehouden de schade te ver­goeden tot een bedrag van maximaal driemaal de vergoeding zonder omzetbelasting die Opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn voor die (deel)opdracht(en), waarvan de werkzaamheden onderdeel uitmaken die tot de schade hebben geleid. Ingeval de aansprakelijkheid voor de schade onder een verzekering is gedekt, zal de aansprakelijkheid van reijnders advocaten in geen geval hoger zijn dan de uitkering die onder de verzekering wordt verkregen, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico van Reijnders Advocaten onder de betreffende verzekering.
2. Reijnders Advocaten is niet gehouden schade te vergoeden:
a. die is veroorzaakt door derden, die bij de uitvoering van een opdracht aan Reijnders Advocaten zijn betrokken, tenzij het een derde betreft die op initiatief van Reijnders Advocaten bij de uitvoering van de opdracht is betrokken en Opdrachtgever aantoont dat Reijnders Advocaten bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld;
b. die het gevolg is van van Opdrachtgever of een derde afkomstige onjuiste of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Reijnders Advocaten zonder meer duidelijk had kunnen zijn en Reijnders Advocaten heeft nagelaten Opdrachtgever van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen;
c. die het gevolg is van beschadiging of verlies van informatie tijdens het transporteren van informatie per post of anderszins tussen Reijnders Advocaten en Opdrachtgever of tussen een van hen en derden;
d. die ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot informatie betreffende Opdrachtgever, bijvoorbeeld door het onderscheppen van e-mailberichten of andere vormen van elektronische overbrenging van informatie of het binnendringen in computersystemen;
e. die niet schriftelijk is gemeld binnen drie maanden nadat Opdrachtgever het ontstaan van schade en/of het kunnen ontstaan van (verdere) schade heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken en in ieder geval niet de schade die niet schriftelijk is gemeld binnen een jaar nadat het handelen of nalaten dat de schade heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.
3. Op het in de leden 1 en 2 bepaalde kan Reijnders Advocaten zich tegenover Opdrachtgever ook beroepen indien Opdrachtgever een schadevordering geldend maakt, die van een derde op hem is overgegaan of aan die derde toebehoort en die betrekking heeft op schade uit een gebeurtenis waarvoor Reijnders Advocaten rechtens aansprakelijk is.
4. Op het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde kunnen zich tegenover Opdrachtgever ook beroepen de beroepsbeoefenaars, de door deze beroepsbeoefenaars in verband met hun activiteiten voor Reijnders Advocaten aangehouden rechtspersonen en eventuele andere personen die bij de uitvoering van door Opdrachtgever aan Reijnders Advocaten verstrekte opdrachten zijn betrokken.
5. De in de leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor Reijnders Advocaten zelf of de beroepsbeoefenaars indien hen ter zake het ontstaan van de schade opzet of bewuste roekeloosheid valt te verwijten.

 


ARTIKEL 13 - VRIJWARING
1. Opdrachtgever vrijwaart Reijnders Advocaten tegen een schadevordering van een derde, die verband houdt met een gebeurtenis waarvoor Reijnders Advocaten jegens Opdrachtgever aansprakelijk is te houden, althans voor zover Reijnders Advocaten aan die derde meer vergoeding heeft te betalen dan hij aan Opdrachtgever zou hebben hoeven te betalen ingeval hij reijnders advocaten zelf in verband met de schade tot vergoeding zou hebben aangesproken. De vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.
2. Ingeval de derde een beroepsbeoefenaar, de door deze beroepsbeoefenaar in verband met zijn activiteiten voor Reijnders Advocaten aangehouden rechtspersoon en/of een andere bij de uitvoering van een door Opdrachtgever aan reijnders advocaten verstrekte opdracht betrokken hulppersoon, tot vergoeding van schade aanspreekt in verband met een gebeurtenis waarvoor Reijnders Advocaten jegens Opdrachtgever aansprakelijk is te houden, vrijwaart Opdrachtgever ieder van hen ten volle tegen deze schadevordering, inclusief de kosten die aan het verweer tegen deze schadevordering zijn verbonden.


ARTIKEL 14 - SLOTBEPALINGEN
1. Een beroepsbeoefenaar is geen derde als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
2. Op alle rechtsverhoudingen van Opdrachtgever met Reijnders Advocaten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en reijnders advocaten  die niet voor behandeling door de Geschillencommissie Advocatuur in aanmerking komen, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde  Nederlandse burgerlijke rechter binnen wiens werkgebied Reijnders Advocaten gevestigd is.
4. Het in de leden 2 en 3 bepaalde geldt eveneens voor eventuele rechtsverhoudingen en geschillen van Opdrachtgever met een beroepsbeoefenaar, een door de beroepsbeoefenaar in verband met de activiteiten voor Reijnders Advocaten aangehouden rechtspersoon of een bij de uitvoering van een door Opdrachtgever aan Reijnders Advocaten verstrekte opdracht betrokken hulppersoon.

 

 

 

REIJNDERS ADVOCATEN

Wij helpen je graag.
Neem contact met ons op.