Nog vakantiedagen over?

Let op! Dit artikel is meer dan 1 jaar oud; de informatie is mogelijk achterhaald.

Het einde van het jaar is weer in zicht. Sommige werknemers hebben niet al hun vakantiedagen opgenomen en willen hun vakantiedagen meenemen naar volgend jaar. Hoe zit dat nu precies? Kunnen vakantiedagen worden meegenomen naar volgend jaar en zo ja, wanneer vervallen deze?

Onderscheid wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Voor beide soorten vakantiedagen gelden namelijk verschillende regels.

 

 

Wettelijke vakantiedagen

Werknemers hebben ieder jaar recht op minimaal vier keer de wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Bij een arbeidsomvang van 40 uur per week, bestaat er dus recht op 160 uur vakantie per jaar (20 dagen).  

 

Wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen vervallen in beginsel een half jaar na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. Concreet betekent dit dat vakantiedagen die in 2019 zijn opgebouwd op 1 juli 2020 vervallen. Om te voorkomen dat de wettelijke vakantiedagen vervallen, moeten deze vóór 1 juli 2020 worden opgenomen. In sommige gevallen blijven de wettelijke vakantiedagen langer dan zes maanden geldig. Dit is moet dan schriftelijk zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of cao.

 

Uit uitspraken van het Europese Hof van Justitie volgt dat een werkgever gehouden is om de werknemer op precieze wijze en tijdig te laten weten of er vakantiedagen dreigen te vervallen. Laat een werkgever dat na of kan hij niet bewijzen dat hij hierin inzicht heeft gegeven, dan houdt de werknemer aanspraak op zijn vakantiedagen ondanks het verstrijken van de vervaltermijn. 

 

In uitzonderlijke situaties vervallen de wettelijke vakantiedagen pas na vijf jaar. Dit is het geval indien een werknemer niet in staat is de wettelijke dagen op te nemen, omdat hij daarvoor te ziek was of omdat de werkgever het onmogelijk maakte om (genoeg) vakantie op te nemen.

 

Wettelijke vakantiedagen moeten worden opgenomen en mogen niet worden uitbetaald. Dit is enkel anders bij het einde van de arbeidsovereenkomst.

 

Indien wettelijke vakantiedagen bij uitdiensttreding niet meer kunnen worden opgenomen, kunnen deze bij de nieuwe werkgever worden opgenomen. De nieuwe werkgever kan deze uren niet uitbetalen. De vervaltermijn van deze dagen is dezelfde als bij de vorige werkgever het geval zou zijn. Om de vakantiedagen mee te nemen naar de nieuwe werkgever is een verklaring van de vorige werkgever nodig waarin staat hoeveel dagen nog over zijn.

 

 

Bovenwettelijke vakantiedagen

Regelmatig hebben werknemers naast de wettelijke dagen recht op extra vakantiedagen. Dit wordt overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, cao of het personeelsreglement. Dit zijn de bovenwettelijke dagen. ATV-dagen zijn geen bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Bovenwettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn van vijf jaar. De termijn begint te lopen aan het eind van het jaar waarin de dagen zijn opgebouwd. Het kan zijn dat bovenwettelijke dagen langer dan vijf jaar geldig zijn. Dit moet dan zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of cao.

 

Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen wel worden uitbetaald. Er bestaat echter geen verplichting voor de werkgever om de dagen uit te betalen. Of bovenwettelijke dagen kunnen worden meegenomen naar de nieuwe werkgever is afhankelijk van de nieuwe werkgever.

 

Heeft u een vraag over de vakantiedagen, weigert uw werkgever u voldoende vakantie te laten opnemen of maakt uw werknemer misbruik van het recht op vakantie? Neem dan contact met ons op! Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij.

REIJNDERS & ONDERNEMINGSRECHT

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met ons.