Bescherming voor schuldeiser bij turboliquidatie

Het fenomeen turboliquidatie is een populaire methode om een rechtspersoon die geen baten meer bezit, te ontbinden (‘verdwijnen’). Enkel op basis van een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of van het bestuur kan de rechtspersoon (o.a. B.V. en N.V.) worden ontbonden zonder financiële afhandeling (vereffening). De rechtspersoon houdt dan direct op te bestaan. Deze methode is snel en gaat gepaard met weinig administratieve lasten voor de ondernemer.

Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Ondernemingen zonder baten, maar mét schulden, kunnen ook gebruik maken van de  turboliquidatie. De positie van een schuldeiser kan op die manier worden aangetast. Met het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ wil de politiek dit probleem aan banden leggen.

 

Huidige situatie

Zoals reeds vermeld is het betrekkelijk eenvoudig om een rechtspersoon te ontbinden. Een turboliquidatie mag worden uitgevoerd als er geen baten meer in de onderneming zitten. Dit is het geval als de rechtspersoon geen activiteiten meer uitvoert en geen bezittingen meer heeft. Het behoeft geen rijke fantasie om te bedenken dat de turboliquidatie in de praktijk ook wordt toegepast op het moment dat er nog wel baten in de onderneming aanwezig zijn of op het moment dat de baten vlak voor de turboliquidatie uit de onderneming zijn onttrokken. De schuldeisers van de ontbonden onderneming hebben op dat moment vaak het nakijken, omdat de turboliquidatie geen transparantie biedt en de schuldeisers de financiële boekhouding niet in kunnen zien. Het enige wat zij op dat moment kunnen doen is een verzoek tot heropening indienen bij de rechtbank of het faillissement van de onderneming aanvragen.

 
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

De minister van rechtsbescherming is op de hoogte van het misbruik van de turboliquidatie. Met het wetsvoorstel tijdelijke wet transparantie turboliquidatie wil de minister dit misbruik tegengaan. Zo wordt er een verantwoordingsplicht geïntroduceerd en wordt het mogelijk om bestuurders een bestuursverbod op te leggen. Dit wil zeggen dat de desbetreffende bestuurder gedurende de periode waarvoor het verbod is opgelegd (maximaal vijf jaar) niet tot bestuurder of commissaris van een rechtspersoon mag worden benoemd.

 

De verantwoordingsplicht houdt in dat de onderneming binnen tien dagen na het ontbinden van de onderneming de volgende stukken in het Handelsregister moet deponeren:

  • Slotbalans van de onderneming;
  • Een verklaring voor het ontbreken van baten en (eventueel) het bestaan van schulden;
  • Een beschrijving van uitkeringen en onttrekkingen van baten voorafgaand aan de ontbinding;
  • De jaarrekeningen over eerdere boekjaren (indien de onderneming daartoe verplicht is).

 

Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat schuldeisers meer inzicht krijgen in de gang van zaken voor de turboliquidatie. De stukken die gedeponeerd dienen te worden geven de schuldeisers enige houvast bij het bepalen van hun rechtspositie.

 
Bestuursverbod

Voor de situatie dat de onderneming niet voldoet aan voornoemde verantwoordingsplicht wordt de mogelijkheid om een bestuursverbod op te leggen geïntroduceerd. Een dergelijk bestuursverbod kan worden opgelegd in de volgende situaties:

  • Er is niet voldaan aan de deponeringsverplichting;
  • Er zijn voor de ontbinding van de onderneming doelbewust schuldeisers benadeeld;
  • Op het moment dat de ondernemer herhaaldelijk bij turboliquidaties zonder baten, maar mét schulden betrokken is.

 

ConclusieDe voorgenomen maatregelen moeten ervoor zorgen dat het proces rondom de turboliquidatie transparanter wordt. Het is op moment van schrijven nog niet duidelijk wanneer de wet daadwerkelijk in werking zal treden.

 

Bent u in de tussentijd voornemens om gebruik te maken van de turboliquidatie en wilt u de risico’s op aansprakelijkheid beperken? Of wilt u als schuldeiser uw rechtspositie bepalen op het moment dat uw schuldenaar door middel van turboliquidatie is ontbonden? Reijnders advocaten helpt u graag!

REIJNDERS & ONDERNEMINGSRECHT

Hoe kunnen we u helpen?

Neem contact op met ons.