nieuws

van ons

Borstvoeding en kolven tijdens werktijd, mag dat?

Recent verscheen er een nieuwsbericht over een werkneemster die is ontslagen, omdat ze tijdens werktijd haar dochtertje wilde voeden. Ze stapte naar het College voor de Rechten van de Mens. Hoewel de uitspraak er nog niet is zetten we hier alvast de rechten van een zwangere werkneemster voor u op een rijtje.
 

Algemene plichten werkgever

  • Informatieplicht werkgever: Wanneer een werkneemster vertelt dat ze zwanger is, dient u als werkgever binnen twee weken de werkneemster in te lichten over (eventuele) gevaren van het werk voor haar en haar ongeboren kind. Denk aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen of werkstress.
  • Maatregelen: Als werkgever dient u de werkplek van een werkneemster zo te organiseren dat deze geen schadelijke gevolgen heeft voor de zwangerschap. Denk aan risico’s wegnemen binnen de eigen werkplek, aanpassen van het werk en/of aanpassen van de werk- en rusttijden.
     

Rechten van de werkneemster

  • Extra pauzes: de werkneemster heeft gedurende de zwangerschap en zes maanden na de bevalling recht op extra pauzes tot maximaal een achtste deel van de werktijd.
  • Kolven: de werkgever dient een geschikte, afsluitbare ruimte om te kolven te creëren.
  • Overwerk en nachtdiensten: werkneemster dient vrijgesteld te worden van overwerk en nachtdiensten gedurende de zwangerschap en tot zes maanden daarna.
  • Zwangerschapsonderzoek: werkneemster heeft recht op zwangerschapsonderzoek tijdens werktijd.
     

Hoe zit het nu met borstvoeding en kolven?

Gedurende de eerste negen maanden na de bevalling heeft de werkneemster het recht om haar kind borstvoeding te geven of om te kolven. Indien de werkneemster dat wenst, dient de werkgever ervoor te zorgen dat er een hygiënische afsluitbare ruimte wordt gecreëerd zodat de werkneemster kan kolven. De werkgever dient de werkneemster ten hoogste een vierde van de arbeidstijd per dienst in de gelegenheid te stellen om haar kind te voeden (wat bij een werkdag van 8 uur dus in houdt dat werkneemster 2 uur de tijd heeft om haar kind te voeden). De werkneemster mag dus bijvoorbeeld naar het kinderdagverblijf rijden om daar haar kind te voeden.


Heeft u verdere vragen over rechten en plichten rondom zwangerschap tijdens het dienstverband, neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen? Neem contact op met Peter

Eén op de acht vrouwen krijgt niet of onvolledig uitbetaald in de tijd dat ze hun kind voeden of aan het kolven zijn.

Veel gestelde vragen

Het is vervelend als je werkgever je zomaar naar huis stuurt. Een ontslag op staande voet is voor een werkgever het zwaarste middel om iemand te ontslaan en daarom zijn daar veel regels aan verbonden. Wij adviseren daarom ook om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Bij een ontslag op staande voet is het belangrijk dat je schriftelijk (middels een brief of e-mail) aan je werkgever mededeelt dat je het niet eens bent met het ontslag op staande voet en dat je daarbij vermeld dat je beschikbaar bent en blijft voor werkzaamheden. Om het ontslag op staande voet aan te vechten dient er een verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet bij de rechtbank ingediend te worden. Wij kunnen je hierbij helpen, maar wij kunnen ook proberen een procedure bij de rechtbank te voorkomen en er onderling met je werkgever uit te komen.

Indien je rechtsbijstand nodig hebt, maar hier onvoldoende geld voor hebt, kun je aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wordt ook wel een toevoeging genoemd. Het is afhankelijk van wat je verdient, je vermogen, financiële opbrengst van de zaak en de reden dat je rechtsbijstand nodig hebt. Deze wordt ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. De raad bepaalt vervolgens of je recht hebt op gefinancierde rechtsbijstand en of je nog een eigen bijdrage moet betalen.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd indien er een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Indien een dergelijk beding is opgenomen kan de werknemer de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst alleen opzeggen indien hij daarvoor toestemming heeft gekregen van het UWV. Dit betekent dat de werkgever dus alsnog een ontslagprocedure moet starten om een arbeidsovereenkomst met een tussentijds opzegbeding voortijdig te laten eindigen. 

Het kan zijn dat je verrast wordt door een vaststellingsovereenkomst of dat je al een tijdje merkt dat het beter is als jij en je werkgever uit elkaar gaan. Een vaststellings-/beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij er tussen de werknemer en werkgever afspraken worden gemaakt over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en onder welke voorwaarden.

Doordat de arbeidsovereenkomst eindigt heb je na de einddatum geen recht meer op loon waardoor je dus terugvalt op een uitkering (tenzij je natuurlijk een nieuwe baan hebt gevonden). Een voorwaarde om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering is dat je niet “verwijtbaar werkloos” moet zijn geworden, dat wil zeggen dat je niet door je eigen schuld geen baan meer hebt. Door middel van een vaststellingsovereenkomst kun je bereiken dat je niet verwijtbaar werkloos bent en dus recht hebt op een WW-uitkering. Echter, het is wel noodzakelijk dat deze overeenkomst aan een aantal eisen voldoet, namelijk dat het initiatief voor het ontslag bij de werkgever ligt, dat de opzegtermijn in acht is genomen en dat de werknemer geen verwijt valt te maken. Daarnaast heb je bij een vaststellingsovereenkomst geen recht op een transitievergoeding, tenzij je dit afspreekt met de werkgever. Wij kunnen je helpen met het onderhandelen over gunstige voorwaarden om zo op een goede manier uit elkaar te gaan.