nieuws

van ons

Eindelijk duidelijkheid over de 'veertiendagenbrief'

Is uw debiteur een consument en betaalt deze niet of niet op tijd? Dan kunt u aanspraak maken op een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. U dient dan wel eerst een zogenaamde ‘veertiendagenbrief’ aan uw debiteur te sturen. Dat is een aanmaning waarin de debiteur een termijn van veertien dagen wordt gegeven om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen.
 

Tot voor kort bestond er veel onduidelijkheid over het moment van aanvang van de veertiendagentermijn en wat de gevolgen zijn als deze termijn niet goed in de aanmaningsbrief vermeld wordt. In een recente uitspraak schept de Hoge Raad duidelijkheid.

Aanvang veertiendagentermijn

De wet bepaalt dat de veertiendagentermijn start op “de dag na aanmaning”. Onduidelijk was welke dag dat is; veertien dagen na dagtekening, verzending of ontvangst van de aanmaningsbrief?
 

Volgens de Hoge Raad vangt de veertiendagen termijn aan op de dag nadat de brief is bezorgd. De debiteur moet namelijk de volle veertien dagen de gelegenheid krijgen om het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. De Hoge Raad geeft daarbij aan dat brieven over het algemeen op de tweede dag na verzending zijn bezorgd. Zondagen, maandagen en officiële feestdagen tellen niet mee als tussenliggende dag of dag van bezorging.
 

Vermelding dat het verschuldigde bedrag “binnen veertien dagen na dagtekening van deze brief” of “binnen veertien dagen na verzending van deze brief” moet worden voldaan, volstaat dus niet. De formulering dat de debiteur incassokosten verschuldigd is indien niet is betaald “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” of “binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd” voldoet wél aan de wettelijke eisen.

Gevolgen onjuiste vermelding termijn

Een onjuist vermelde termijn, die bijvoorbeeld een dag te kort is, kan niet worden ‘gerepareerd’ door nog een korte extra betalingstermijn van bijvoorbeeld een week of tien dagen te geven. Datzelfde geldt indien het voor de debiteur niet duidelijk is dat de termijn begint te lopen op de dag na ontvangst van de aanmaning. Is de termijn niet goed in de brief vermeld, dan dient u een nieuwe veertiendagenbrief aan uw debiteur te sturen, die wel aan de wettelijke eisen voldoet.

Deelbetalingen

Wordt binnen de veertiendagentermijn een deel van de vordering voldaan dan moeten de buitengerechtelijke incassokosten worden herberekend. De incassokosten worden dan berekend over het restant van de hoofdsom dat nog betaald moet worden, aldus de Hoge Raad.

Bewijs

In een procedure ligt het op de weg van de schuldeiser om aan te tonen dat de brief bij de debiteur bezorgd is en de incassokosten verschuldigd zijn, omdat de vordering niet (geheel) binnen de veertiendagentermijn is voldaan. Bewaar dus altijd een kopie van de veertiendagenbrief. Neemt uw debiteur binnen de veertiendagentermijn telefonisch contact met u op, maakt u dan een duidelijke notitie. Dit kan van belang zijn in een procedure.
 

Heeft u vragen? Neem contact op met Thomas

Wist je dat als je de facturen écht niet betaald krijgt je de omzetbelasting terug kan vragen?

Veel gestelde vragen

Wanneer een debiteur niet kan of wil betalen en de verschillende niet-juridische stappen zijn genomen (herinnering, aanmaning, etc.) kan de vordering ten overstaan van de rechter afgedwongen worden. Dit kan in een zogenaamde bodemprocedure. Een dergelijke (zorgvuldige) procedure heeft als nadeel dat de doorlooptijd aanzienlijk is en de kosten substantieel.

Als er toch een bodemprocedure noodzakelijk is (o.a. vanwege complexiteit vordering en/of verweer van debiteur) kan het verstandig zijn voorafgaand conservatoir beslag te leggen op de bezittingen van de debiteur. Een advocaat kan voor u verlof vragen bij een rechter, waarna de deurwaarder beslag kan leggen op de goederen. Dit kan gebeuren zonder dat de debiteur hierover geïnformeerd hoeft te worden.

Hierna kunt u binnen 14 dagen de bodemprocedure starten waarin u eist dat de vordering wordt toegewezen, en de debiteur redenen aan kan voeren waarom dit niet zou moeten. Het conservatoir beslag dient op dit moment als een soort ‘verzekering’. Als de bodemprocedure positief afloopt, kan er ook daadwerkelijk verhaald worden op de debiteur.

Door het verrassingseffect is het conservatoir beslag erg effectief. Niet alleen als ‘verzekering’, maar ook komt het in de praktijk vaker voor dat plotseling overleg met de debiteur toch mogelijk blijkt. Immers wanneer een debiteur opeens niet meer bij zijn rekening kan, zal dit hem sneller overtuigen om actie te ondernemen.

Er moet wel met beleid met conservatoir beslag omgegaan worden, omdat bij een afgewezen vordering de schade geleden door de debiteur voor de rekening van de crediteur komt.

Een alternatief is het zogenaamde ‘incasso kort geding’. Wanneer de vordering duidelijk is en er geen noemenswaardig verweer bekend (of voorstelbaar) is en aannemelijk gemaakt kan worden dat er een spoedeisend belang bestaat dat er betaling op de vordering volgt, kan binnen enkele weken een mondelinge behandeling (zitting) in kort geding plaatsvinden. Wanneer het meezit ligt er binnen 6 weken na dagvaarding een toewijzend vonnis. 

Wanneer het een bedrijf voor de wind gaat, wordt er vaak van uit gegaan dat de bank die nu uw groei financiert, ook in slechte tijden – wanneer het bedrijf zich in noodweer bevindt – paraplu’s uitdeelt om u voor erger te behoeden. De realiteit vertelt echter meestal een ander verhaal. De bank zal het krediet in veel gevallen opzeggen en binnen korte tijd willen opeisen. Wat kunt u doen?

De eerste optie waar veel ondernemers aan denken is om de pijlen te richten op de bank om de rechtmatigheid van de intrekking aan te vechten om het krediet te kunnen behouden. Het blijkt dat deze aanval over het algemeen niet erg kansrijk is en veelal alleen maar meer kosten (en frustratie) met zich meebrengt.

Een betere optie is om voor de korte financiering (rekening-courant krediet) op zoek te gaan naar vervanging. Dit kan door bijvoorbeeld een investeerder te zoeken of het gat zelf aan te vullen door middel van verkoop van voorraad en inventaris.
Voor het krediet op lange termijn (geldlening) kunt u het beste uw bedrijf onder de loep nemen met een expert . Hij kan u aangeven wat er nodig is om uw bedrijf weer financieel gezond te maken. Hiermee is de kans veel groter dat u de bank overhaalt tot het opschorten van de eis tot betaling. De belangen van de ondernemer en de bank zijn hier immers hetzelfde: het door laten lopen van de lening en het voorkomen van gedwongen verkoop. Zowel de bank als u zullen immers veelal door executoriale verkoop ‘wonden moeten likken’.

Het is dus slimmer om goed naar uw bedrijf te kijken in plaats van direct tot de aanval over te gaan. Dit kan u kosten besparen en de kans op het redden van uw bedrijf aanzienlijk vergroten.

 

Natuurlijk kun je reijnders advocaten altijd bellen. Dat is zeker verstandig en ook kosteloos. Daarnaast kun je bij ons ook altijd terecht voor een gratis intakegesprek. Vul je gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Van oudsher was de B.V. geen populaire keuze onder startende ondernemers vanwege de strenge eisen die werden gesteld aan de oprichting hiervan. Dit is sinds 2012 veranderd met een wetswijziging die ook wel ‘de Flex-BV’ wordt genoemd.

Door deze wetswijziging zijn de strenge eisen behoorlijk versoepeld.

 • Het startkapitaal is verlaagd van € 18.000,- naar € 0,01.
 • Een bank- en accountantsverklaring zijn niet meer verplicht.
 • U kunt de statuten grotendeels zelf inrichten, met als minimum vereisten: naam van het bedrijf, plaats van vestiging, doel van bedrijf, aandelenkapitaal, regeling voor  directeuren en commissarissen die wegvallen (bijv. door ziekte of door schorsing).
 • U kunt restricties aanbrengen in de overdracht van aandelen. De regeling dat de aandelen eerst aangeboden moeten worden aan de andere aandeelhouders als een aandeelhouder uit de BV stapt, is opgeheven.
 • Aandelen kunnen worden uitgegeven zonder stemrecht of zonder recht op dividend.
 • Ook als uw B.V. al eerder is opgericht kunt u alsnog de statuten gemakkelijk wijzigen.
 • Besluiten kunnen worden genomen zonder dat hier een algemene ledenvergadering voor gehouden dient te worden.

Waar moet ik dan wel rekening mee houden?

 • U moet nog wel een notariële akte hebben als bewijs van het oprichten van de B.V.
 • Met het wegvallen van het startkapitaal zijn andere regels opgenomen die de crediteuren beschermen.
 • Bij onzorgvuldig handelen kunt u alsnog privé aansprakelijk gehouden worden.
 • Er is een verbod op het uitkeren van dividend wanneer u voorziet dat de B.V. zijn schulden niet meer kan betalen.