nieuws

van ons

Wat mag je vragen aan een zieke werknemer?

Het blijft altijd vervelend wanneer een werknemer zich ziek meldt. U wilt namelijk dat uw bedrijf gewoon draaiende blijft. Daarom is het voor u van belang dat de werknemer zo snel mogelijk weer op de werkvloer verschijnt. Hiervoor is informatie van de werknemer nodig. Maar mag u wel naar alle informatie vragen? En mag u deze gegevens vervolgens verwerken? 

Recht op privacy

Werknemers hebben (ook tijdens ziekte) recht op privacy. Dit houdt in dat u alleen mag vragen naar gegevens die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe/of de werkzaamheden voortgezet kunnen worden. Hierbij gaat het dus om informatie zoals lopende afspraken of wanneer de werknemer weer verwacht op het werk te verschijnen.

Autoriteit Persoonsgegevens

In de recentelijk verschenen beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: Autoriteit) staat beschreven dat u alleen naar de volgende gegevens over de gezondheid van de werknemer mag vragen en deze vervolgens ook mag registreren/verwerken:

 

Bij een ziekmelding:

-Telefoonnummer van het (verpleeg)adres;

-vermoedelijke duur van het verzuim;

-lopende afspraken en werkzaamheden;

-of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (o.a. arbeidsongeschiktheid wegens zwangerschap of orgaandonatie);

-of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval; en

-of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is.

 

Tijdens ziekte:

-De werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel of niet meer in staat is (functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werknemer nog kan verrichten), beoordeeld en teruggekoppeld door de arbodienst/bedrijfsarts;

-de verwachte duur van het verzuim;

-de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werknemer nog kan verrichten) door de arbodienst/bedrijfsarts beoordeeld en teruggekoppeld; en

-de eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die de werkgever in het kader van de re-integratie moet treffen.

Gegevens die nóóit mogen worden verwerkt

Overige gegevens, zoals relatieproblemen, verhuizen, overlijden partner, scheiding, afspraken over therapieën met artsen, psychologen of fysiotherapeuten, de eigen subjectieve waarnemingen (zowel over geestelijke als lichamelijke gezondheid) en de aard en/of oorzaak van het verzuim, mogen nooit worden verwerkt omdat deze op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet noodzakelijk zijn. Zelfs indien de werknemer vrijwillig dergelijke gegevens verstrekt mag u deze gegevens niet vastleggen. 

Boete

Let dus op bij het verwerken van persoonsgegevens van (zieke) werknemers. Indien u meer gegevens vraagt en/of registreert dan noodzakelijk is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, kan de Autoriteit een boete aan u opleggen.