nieuws

van ons

Wetsvoorstel 'Wet werken waar je wil'

Recent is het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wil’ ingediend. Deze wet wijzigt de huidige Wet flexibel werken. In dit artikel bespreek ik wat de aanleiding is van dit wetsvoorstel, wat de uitgangspunten zijn van deze wet en de mogelijke gevolgen daarvan. Het wetsvoorstel is ter internetconsultatie aangeboden. Dit betekent dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis kunnen nemen van het voorstel en hun ideeën daarover kenbaar kunnen maken.

Wat is de aanleiding van dit wetsvoorstel?

Het gevolg van de coronacrisis is dat werknemers massaal thuiswerken. Thuiswerken lijkt op dit moment de nieuwe standaard te zijn geworden. Zowel werkgevers als werknemers verwachten dat thuiswerken ook na de coronacrisis een blijvertje is. Op dit moment is er echter geen duidelijk wettelijk kader voor thuiswerken, hetgeen nu al maar ook in de toekomst regelmatig tot discussies zal leiden. Initiatiefnemers van het wetsvoorstel zijn dan ook van mening dat het nodig is dat er regels worden opgesteld waarbij een nieuw evenwicht moet worden gevonden tussen thuiswerken en het werken op de werklocatie of een andere plek. Het recht op thuiswerken en het recht op werken op de werklocatie wordt in dat opzicht even belangrijk gevonden.

Huidige wetgeving: Wet flexibel werken

De huidige Wet flexibel werken regelt de rechten van de werknemer ten aanzien van de arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats. Indien een werknemer zijn arbeidsduur, werktijd of arbeidsplaats wil wijzigen, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de werkgever. Voorwaarden voor een aanpassingsverzoek zijn dat de werknemer al minimaal een half jaar bij de betreffende werkgever in dienst is en het verzoek moet minimaal twee maanden voor de boogde ingangsdatum schriftelijk bij de werkgever zijn ingediend.

Deze wet geeft echter maar een beperkt kader voor wat betreft de keuze van de werklocatie. Ook kan de werkgever dit verzoek vrij eenvoudig passeren. Er is namelijk geen motiveringsplicht bij de afwijzing van het verzoek, hetgeen wel het geval is bij een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur en/of werktijd. Dergelijke verzoeken mogen enkel worden afgewezen bij zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen. Met de beoogde wetswijzing wordt het verzoekt tot aanpassing van de werklocatie op dezelfde wijze behandeld als verzoeken tot aanpassingen van de arbeidsduur en/of werktijd.

Toetsingskader keuze werklocatie

De wijze waarop het verzoek tot aanpassing van de werklocatie wordt gedaan, is vergelijkbaar met de verzoeken op basis van de huidige wetgeving. Dit betekent dat het verzoek schriftelijk (kan ook per e-mail) en twee maanden voor de beoogde ingangsdatum moet worden ingediend. De werknemer hoeft het verzoek niet te motiveren. De werkgever moet vervolgens in overleg treden met de werknemer en uiterlijk een maand voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk een reactie hebben gegeven op het verzoek.

De hoofdregel is dat het verzoek tot aanpassing, waaronder ook de gewenste ingangsdatum en de omvang daarvan, wordt gehonoreerd, tenzij zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen zich tegen de aanpassing verzetten. De werkgever moet aantonen dat daarvan sprake is.

Net als de Wet flexibel werken is de Wet werken waar je wil van toepassing op werkgevers vanaf tien werknemers.

Gevolgen voor werkgevers

Met de Wet werken waar je wil wordt het voor werknemers een stuk gemakkelijker om thuis te werken. Het gevolg hiervan voor werkgevers is dat zij wellicht meerdere werkplekken moeten inrichten conform de Arbeidsomstandighedenwet. De werkgever dient namelijk te zorgen voor een veilige en geschikte werkplek. Hierbij kan gedacht worden aan ICT-middelen, maar kan worden verwacht dat de werkgever een bureau en/of bureaustoel regelt voor de thuiswerkplek. De verwachting is echter dat deze (inrichtings)kosten ruimschoots worden gecompenseerd doordat werkgevers besparen op de reiskosten van de werknemers.

Heeft u als werkgever of werknemer vragen over thuiswerken? Neem dan contact met ons op, zodat wij de mogelijkheden kunnen bespreken.

Vragen over thuiswerken? Neem contact op met Dustin.